BLICK BASSY - Ngwa Lyrics | Kamerlyrics
BLICK BASSY
Les Paroles de "Ngwa" par BLICK BASSY

ECOUTER LA CHANSON

Ngwa, 
Wè ou bi péméss long yés mapubi
Ngwa yèm ou wé
Ngwa, 
Wèn ou bi léréss mimbou nwés ngi sira
Ngwa yèm ou wé
Ohooo oooo...

Ngwa, wèn ou bi wél béss
I ba bé ngui kiba
Ngwa yèm ou wé
Mbay yés yosso yone i nlama yi ni lèn
Lè wèn ou bi péh ni njèl
Mpodol i wé ééé
A lolombi, a ba sogol sogol,
Ndeda i Ngué i nkola inyu nsan litén djèm

Eééé aaaaa
Mborol wèm ééé

Baaaa ni yi la?
Pouwa yèm nou éééé...

Béngana bés kiki ndi yone i lèn
Béngana i ngwom ndi yi ni bé...
Béngana bés kiki ndi kitnaa ni lèm ou tabéé
Gwéna lè ma pirè ma mpodol ma yén matsél méss

Ba ni yi ni laaa
Ni ha ni kinè ou noll ni mè
Ndi nano lè ni loh i noll mè

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl