DEVIS MAMBO - Hommage à Manu Dibango Lyrics | Kamerlyrics
DEVIS MAMBO

Hommage à Manu Dibango

DEVIS MAMBO

Les Paroles de "Hommage à Manu Dibango" par DEVIS MAMBO

Album: Hommage à Manu Dibango (Single)

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ala sô ndé na musango éé (O mboa éé, o mboa éé)
Timba sô nde na musango éé (O mboa éé)
Ala sô ndé na musango éé (O mboa éé, o mboa éé)
Timba sô nde na musango éé (O mboa éé)

Bato bèsè bé pôn nde na bémbé
Mundi mwèsè mulondi na misôdi wé Manu
Bato bèsè bé pon ndé jéya mbémbén nyol’ango
Mundi mwèsè mulondi na misôdi nyol’a wala longô ooh
Son até londô di bè oa na sélélé, lélélé ééh
Papa Manu ooh, diméya oa na tè na bunya bo sukan
Corona nya bôlè mundi mwa wasé ééh

Na masao, na masao ma makosa
Na masao, na masao ma makosa
Inyo, a Sallè John embè muléma, longè lé ndé londô
Henri Njoh assia oa éé
Wèlie tuta misôdi

Kobako, kobasa, Kobako, kobasa, Makosa

Ahh Manu alanè musiki môngô na tè o sôngô 
O ta ndé muledi nya bona balédi

Yoma diboa, Na ma timba o mboa 
Na ma timba o nin mboa 

Bato bèsè bé pon ndé na mbémbé
Mundi mwèsè mu londi na misôdi a Manu
Bato bèsè bé pon ndé jéya mbémbé nyol’angô
Mundi mwèsè mu londi na misôdi ntyola wala longô 
Son até, londô di bè oa na sélélé lélé
Papa Manu ooh diméya oa na tè na bunya bo sukan
Corona e mendè nô o bôlè mundi mwa wasé 

O ta ndé mulédi mbom mô   
Bato bèsè ba bi nika
Ala sô na musango 

Ala sô ndé na musango éé (O mboa éé, o mboa éé)
Papa Manu Dibango, timba na musango 
Timba sô nde na musango éé (O mboa éé)
SM. Arnold Eteki e wô na mbémbé  
Mulongo Oscar kaka muléma
Ala sô ndé na musango éé (O mboa éé, o mboa éé)
Na ma nanganè oa na élongi
Timba sô nde na musango éé (O mboa éé)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl