ENYAWE ESSOMBE - Mun' a bobe (Maloko o Nyolo) Lyrics | Kamerlyrics
Enyawe Essombe

Mun' a bobe (Maloko o Nyolo)

Enyawe Essombe

Les Paroles de "Mun' a bobe (Maloko o Nyolo)" par Enyawe Essombe

Album: Masters of Makossa

Année: 2013

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ndad’a muléma nyé nde bébolo eeh,  
Kôkô pè nyé nde mbaň à moitié complet

O komi mba maloko nyolo, oa ndé o momi mba maloko nyolo
O ta ndé o koma mba malôkô nyolo na ééh yowo 
Kè tô diba’a o sabéyé mba éé
Bunya tè na duna ndé so, 
Mbu tèngè na pômbô ndé bana 
Musayédi mwa na oa môn dé njé 
Musayédi mwa na oa môn dé njé éé adu oo
Njé mô na kusi tè mutôndè mba ndé o bwa nyolo 
Njé na kusi tè mu kiyè mba ndé o tô simson
O tâ tén o boli njé ee
Njé ya bupa bupanè mba kôna ma ngéa na 
Na bola oa oi biyé dibongo, kwala

Na poi nô o mboa ngô o timba ngômwé béyidi 
Musônô o timsèlè nô mba mbalé na nasi mènè mô éé
Nu mumi mwa’asumwa mba kanka, a ma bongwa pè mba bana
Asuwélè pè mba éwèi ya munyengè na pula pè njé ééh
Nu mumi mwa’asumwa mba kanka, a ma bongwa pè mba bana
Asuwélè pè mba éwèi ya munyengè mba na pula pè njé ééh

O komi mba maloko nyolo, oa ndé o momi mba maloko nyolo
O ta ndé o koma mba malôkô nyolo na ééh yowo 
Kè tô diba’a o sabéyé mba éé
Bunya tè na duna ndé so, mbu tèngè na pômbô ndé bana 
Musayédi mwa na oa môn dé njé 
Musayédi mwa na oa môn dé njé éé adu oo
Njé mô na kusi tè mutôndè mba ndé o bwa nyolo 

Njé na kusi tè mukiyè mba ndé o tô simson
O tâ tén o boli njé ee
Njé ya bupa bupanè mba kôna ma ngéa na 
Na bola oa oi biyé dibongo na, kwala

Na poi nô o mboa ngô o timba ngômwa béyidi 
Musônô o timsèlè nô mba mbalé na nasi mènè mô éé
Nu mumi mwa’asumwa mba kanka, a ma bongwa pè mba bana
Asuwélè pè mba éwèi ya munyengè mba na pula pè njé ééh
Nu mumi nda’asumwa mba kanka, a ma bongwa pè mba bana
Asuwélè pè mba éwèi ya munyengè mba na pula pè njé ééh

Ahh yoyoyo ooh 
Eehh oyoyoyo ooh
Ahh yoyoyo ooh 
Eehh oyoyoyo ooh, Kwala

Tésè mba musiya mwa dipèsi tésè mba mô oulala
Nâ kandanè mba munyéngè, bwésè mba mô 
Tésè mba musiya mwa dipèsi tésè mba mô oulala
Nâ kandanè mba munyéngè, bwésè mba mô 
Ata mu mboki éé ; wamènè wémbè boki éé o jogoloko, jôkô
Ata mu mboki éé ; wamènè wémbè boki éé o jogoloko, jôkô
Oa mô jôkô mboki o jokôlôkô, jôkô
Oa mô jôkô mboki ééh

Nasi ma senga di tôpô la batô*
Nja nu wanédi mba dikabo la bunya
Nja nu ben na ombwéyé longè lam’iiéé
A nongô tè loko adu ooh kosa ndé 
O kosa tè loko adu ooh silanè 

Nja nu wanédi mba dikabo la bunya
Nja nu ben na ombwéyé longè lam’iiéé
A nongô tè loko adu ooh kosa ndé 
O kosa tè loko adu ooh silanè 

Tésè mba musiya mwa dipèsi tésè mba mô oulala
Nâ nkandanè mba munyéngè, bwésè mba mô 
Tésè mba musiya mwa dipèsi tésè mba mô oulala
Nâ nkandanè mba munyéngè, bwésè mba mô 
Ata mu mboki éé ; wamènè wémbè boki éé o jogoloko, jôkô
Ata mu mboki éé ; wamènè wémbè boki éé o jogoloko, jôkô
Oa mô jôkô mboki o jokôlôkô, jôkô
Oa mô jôkô mboki ééh

Tésè mba musiya mwa dipèsi tésè mba mô oulala
Nâ nkandanè mba munyéngè, bwésè mba mô 
Tésè mba musiya mwa dipèsi tésè mba mô oulala
Nâ nkandanè mba munyéngè, bwésè mba mô 
Ata mu mboki éé ; wamènè wémbè boki éé o jogoloko, jôkô
Ata mu mboki éé ; wamènè wémbè boki éé o jogoloko, jôkô
Oa mô jôkô mboki o jokôlôkô, jôkô
Oa mô jôkô mboki ééh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl