PETER YAMSON - Mulema Lyrics | Kamerlyrics
Peter YAMSON

Mulema

Peter YAMSON

Les Paroles de "Mulema" par Peter YAMSON

ECOUTER LA CHANSON

Eyougé éyougé ndol’a muléma nya a boisè mba njo iyo ooh (Ndol’a muléma nya boisè mba njo)
Eyougé éyougé ndol’a muléma a dimsè mba munyèngè (ndol’a muléma a dimsè mba munyèngè)
Tô ndôti na nanga nô bulu wé, e bisè mba tô lambo mama oo (e bisè mba tô lambo)
Tô ndôti na nanga nô bulu woko, e bisè mba tô lambo mama oo (e bisè mba tô lambo)

Eyougé éyougé ndol’a muléma nya a boisè mba njo iyo ooh (Ndol’a muléma nya boisè mba njo)
Eyougé éyougé ndol’a muléma a dimsè mba munyèngè (ndol’a muléma a dimsè mba munyèngè)
Tô ndôti na nanga nô bulu wé, e bisè mba tô lambo mama oo (e bisè mba tô lambo)
Tô ndôti na nanga nô bulu woko, e bisè mba tô lambo mama oo (e bisè mba tô lambo)
Ndolo ooh (Na sumwa mba muléma na wô pôn ndé ee, na sumwa mba muléma na wô pôn)
(Na sumwa mba muléma na wô pôn ndé ee, na sumwa mba muléma na wô pôn)
(Na sumwa mba muléma na wô pôn ndé ee, na sumwa mba muléma na wô pôn)
(Na sumwa mba muléma na wô pôn ndé ee, na sumwa mba muléma na wô pôn)

Mbana, ma mambo sô nde nu muna a bolan nô mba
Na wasi nde mô a mundi mwèsè
Na wu tè énè épas’a Paris, na timba na yénè
De bord en bord (Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
De porte en porte (Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh) 
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)
(Na wasi, tô lambo na se’iih ééh, Na wasi, tô lambo na se’iih ééh)

Mba muna papa wé éé
Mba muna mama woko 
Muléma mwé mba bobé ee
Mba muna papa wé éé
Mba muna mama woko 
Muléma mwé mba bobé ee
Jongèlè lami yéé ééh (Na si ma pula bekwadi)
Jongèlè lami woko ooh (Na si ma pula bekwadi)
Na timbi sô kusa musawédi mwa ndolo (Laka mba aah esèlè so tè mba musango a ndolo)
Nin wasé wé esi ma sawa ndolo ooh (Laka mba aah esèlè so tè mba musango a ndolo)
Mbana njombwè di timbi po mba makata a ndolo yé (Laka mba ah esèlè so tè mba musango a ndolo)

O jobajo ooh (C’est bon)
Békwadi ban dolo bé timbi nô buka mba éé, na sèmeya wè munyengè
O jobajo ooh (C’est bon)
Békwadi ban dolo bé timbi nô buka mba éé, na sèmeya wè munyengè
O jobajo ooh (C’est bon)
Békwadi ban dolo bé timbi nô buka mba éé, na sèmeya wè munyengè
O jobajo ooh (C’est bon)
Békwadi ban dolo bé timbi nô buka mba éé, na sèmeya wè munyengè
O jobajo ooh (C’est bon)
Békwadi ban dolo bé timbi nô buka mba éé, na sèmeya wè munyengè
O jobajo ooh (C’est bon)
Békwadi ban dolo bé timbi nô buka mba éé, na sèmeya wè munyengè


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl