AKE LOBA FILS - Tondo Mba Lyrics | Kamerlyrics
AKE LOBA FILS

Tondo Mba

AKE LOBA FILS

Les Paroles de "Tondo Mba" par AKE LOBA FILS

Album: Émergence

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Tondô mba aah
Na muléma môngô mwèsè 
Muséya na diwutaméa 
O tongô longô
Tôndô mba aah na nyol’angô nyèsè èè
Kuséya mba son’épolo ooh, o tongo lôngô
Nai mèndè o wondô mbamènè 
Na bi na bom ba tônsè jita aah
Ba bènè môni, na ba bènè mitowa
Nèi bendè o wuta môngèlè mam
Na bi na bunya bô bwé tèndé 
Oa mô o mendè nô o bôbéya aah
Nde ni ndol’angô nde nyé mba mwénya aah

Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa
Sibisè muléma mwam éé (Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)
O bi mongèlè mam o tengènè oa (Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)
(Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)

Tondô mba aah
Na muléma môngô mwèsè 
Pôngéa mba munôkô ôoh
Nya nyol’angô
Tôndô mba aah na muléma môngô myèsè èè
Kuséya mba son’épolo ooh, o tongo lôngô
Nai mèndè o wondô mbamènè 
Na bi na bila béma bé jita 
Mikékisan mi ma bè ikoli iih
Na momba ébwéya aa
Nèi bendè o wuta môngèlè mam
Na bi na bunya bô bwé tèndé 
Oa mô o mendè nô o bôbéya aah
Nde ni ndol’angô nde nyé mba mwénya aah

Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa
Sibisè muléma mwam éé (Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)
O bi mongèlè mam o tengènè oa (Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)
(Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)

Oa nde wé mun mbango mw’épuma aah
Mu biyédi munjuku mwaam
Na bi na tô o pôntô nde nèni iih
Bunya bô tèngè o mèndè tè ndé o timba aah

Oa nde wé mun mbango mw’épuma aah
Mu biyédi munjuku mwaam
Na bi na tô o pôntô nde nèni iih
Bunya bô tèngè o mèndè tè ndé o timba aah

Na bi na tô o pôtô ndé nèni kasandra ooh
Bunya bô tèngè o mèndè tè ndé o timba aah

Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa
Sibisè muléma mwam éé (Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)
O bi mongèlè mam o tengènè oa (Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)
(Oa pon ndé wé ndolo ni sibisè muléma mwa)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl