STELLA MUNA - Munyengue Lyrics | Kamerlyrics
STELLA MUNA

Munyengue

STELLA MUNA

Les Paroles de "Munyengue " par STELLA MUNA

Album: Munyengue (Single)

Année: 2018

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

 A Nélle Eyoum ooh 
Munyèngè mwanyu éé lo di nô ee
To n’ala ndé mbéngè tô n’ala ndé wè ee
Na diya na môngèlè ni ngos’a batétè éé

A Mouelle Guillaume ooh 
Munyèngè mwanyu mwéna lo di nô éé
To n’ala ndé mbéngè tô n’ala ndé wè ee
Na diya na môngèlè ni ngos’a batétè éé

Ahm buwa mb’éduwé éé
Ahm buwa mb’éduwé mbalè nawô éé
Ahm buwa mb’éduwé éé
Ahm buwa mb’éduwé mbalè nawô  a Stella kwala

Mbalè yè ta wôkô ni machao éé
Machao ma mbonk longô nô éé ma’a non mè éé  

Man machao man mbo yè 
Mbalè ee ma bon mè nkaré 
Man machao man mbo yè 
Mèla éé yè mè wô pon 

Man machao man mbo yè 
Mbalè ee ma bon mè nkaré 
Man machao man mbo yè 
Mèla éé yè mè wô pon 

Tingè, tingè sanja tingè 
Tingè, tingè sanja tingè 
Tingè, tingè sanja tingè 

Papa kwè ngnè ata tèhu 
Kwè ngnè ata tèhu
Papa kwè ngnè ata tèhu 
Kwè ngnè ata tèhu
Mama susè ngnè a tingi la 
Papa tingi pon i ndolo

Stéllé ee
Stélla a ma lô sô éé
Kolo ni sanja éé
Stélla a ma lô sô éé
Bota ni kaba éé
Sèsè sô ngando éé

Tingè, tingè sanja tingè 
Tingè, tingè sanja tingè 
Tingè, tingè sanja tingè 

Papa kwè ngnè ata tèhu 
Kwè ngnè ata tèhu
Papa kwè ngnè ata tèhu 
Kwè ngnè ata tèhu
Mama susè ngnè a tingi la 
Papa tingi pon i ndolo

Stéllé ee
Stélla a ma lô sô éé
A ma lô sô éé
A ma lô sô éé
Ngon i bankon 
A ma lô sô éé
A ma lô sô éé
Ngon i bankon 
Alexis Dipanda Mouellè 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl