CELLA STELLA - Mumi We Njo Lyrics | Kamerlyrics
CELLA STELLA

Mumi We Njo

CELLA STELLA

Les Paroles de "Mumi We Njo" par CELLA STELLA

ECOUTER LA CHANSON

Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh
Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh

Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh
Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh

Nde mumi na bodi nô muléma aah
Nde mumi na bodi nô mèsè èè
Nde mumi na bodi nô muléma aah
Nde mumi na bodi nô ndol’am
Nde mba mumi mum’a mala nde ei nanganè
Nde mba mumi mum’a mala nde ei nanganè

Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh oa wé njo ooh
Na ma bélè pè ndé nja 
Na ma kanè pè na nja 
Ndolo mw’a bélè pè mumi éé
Nde tô dôla pè di titi pè 
Ndé na mumi mô na bodi nô muléma ee
Nde mum’a mala ndé ei nanganè 

Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh oa wé njo ooh
Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh oa wé njo ooh

Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh oa wé njo ooh
Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh oa wé njo ooh

Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh oa wé njo ooh
Mumi ooh oa wé njo, mumi ooh oa wé njo ooh

Na ma bélè pè ndé nja 
Na ma kanè pè na nja 
Ndolo mw’a bélè pè mumi éé
Nde tô jalabè mô di titi pè 
Ndé na mumi mô na bodi nô muléma ee
Nde mum’a mala ndé ei nanganè

Mw’a yéyé o mba aa 
Mw’a yéyé o mba aa 
Mw’a yéyé o mba aa 
Na ma jéa sô nde oyè èè
Mw’a yéyé o mba aa 
Mw’a yéyé o mba aa 
Mw’a yéyé o mba aa 
Na ma jéa sô nde oyè èè
Mw’a yéyé o mba aa 
Mw’a yéyé o mba aa 
Mw’a yéyé o mba aa 
Na ma jéa sô nde oyè èè

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl