GRACE DECCA - Mbango mwa nyou Lyrics | Kamerlyrics
GRACE DECCA

Mbango mwa nyou

GRACE DECCA

Les Paroles de "Mbango mwa nyou" par GRACE DECCA

ECOUTER LA CHANSON

Na ma doma wéya 
Yéna ma môlô o bodun’ iee
Na mob’éwondo nândi nô o don la daido
Musiyo mwana pampambè a ta nô a bolanè ee
Mumèndè jongwanè manyaka 

Na ma doma wéya 
Yéna ma môlô o bodun’ iee
Na mob’éwondo nândi nô o don la daido
Musiyo mwana pampambè a ta nô a bolanè ee
Mumèndè jongwanè manyaka 

Bâto ba nyunga bé o jandisè mba éé
Bâto ba nyunga éé
Bâto ba bekwadi bé o joméa mba éé
Bâto ba bekwadi iih
Ba ndédi bé o tankéya mba éé
Ba ndédi ee

Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébèlè pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébè pondô mbango

Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébèlè pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébè pondô mbango

Pôndô mbango, pôndô mbango
Pôndô mbango, pôndô mbango ee

Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébèlè pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébè pondô mbango
Pôndô mbango, pôndô mbango
Pôndô mbango, pôndô mbango ee


Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébèlè pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébè pondô mbango

(A dimbéya pôndô mbango) humm
(Ebè pôndô mbangô ee) humm
(A dimbéya pôndô mbango) humm
(Ebè pôndô mbangô ee) humm
(A dimbéya pôndô mbango) humm
(Ebè pôndô mbangô ee) humm
(A dimbéya pôndô mbango) humm
(Ebè pôndô mbangô ee) humm

Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébèlè pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde a dimbéya pondô mbango
Nja mô nu boli njô nde ébè pondô mbango

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl