NGOYE JECA - Lettre à Richard Bona Lyrics | Kamerlyrics
NGOYE JECA

Lettre à Richard Bona

NGOYE JECA

Les Paroles de "Lettre à Richard Bona" par NGOYE JECA

Album: (Single)

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Di kakan’o tungè tè moň wo 
Di kakan’o tungè tè paradis
O mendè lowéya mba musinga 
Na damédi tè mô, lo kumwa duta mba ee
 
Di kakan’o tungè tè moň wo 
Di kakan’o tungè tè paradis
O mendè lowéya mba musinga 
Na damédi tè mô, lo kumwa duta mba ee

Njé pè o tungè no yén’épasi 
Na wôdi jéngèlè musinga ee (musi mènènè ee)
Njé mô e beni njômé  ee
Njé pè o tungè no yén’épasi 
Na wôdi jéngèlè musinga ee (musi mènènè ee)
Langwéya mba bona 

Na bèn dubè o muléma mwami ee
Na yèkèitègè di mendè dongamènè buya mènè
Bènè ndolo o muléma môngô ee Bona 
(Bènè kôdi) ka ponda ngolokwan

Di kakan’o tungè tè moň wo 
Di kakan’o tungè tè paradis
O mendè lowéya mba musinga 
Na damédi tè mô, lo kumwa duta mba ee
Son na son 

Di kakan’o tungè tè moň wo 
Di kakan’o tungè tè paradis
O mendè lowéya mba musinga 
Na damédi tè mô, lo kumwa duta mba ee

Nyông’a dô nyalédi tè mba 
Tô moto asi mombwéa na a bolé mba 
Ndé na dédi tè ee, bana né ngol’ewakè ee
Nyong’a nyô nyalédi tè mba 
Tô moto asi mombwéa na a bolé mba 
Nde na nyôdi tè ee na timba musôkédi 

Dutéya sô (O muléma môngô ee bona)
Bénè ndolo (ka minya mi tombi ee)
Benè kôdi (o muléma môngô ee bona) 
Benè dubè (ka ponda ngolokwan)

Leta lôngô dine ee na lomédi nô oa pona son 
O bôlè tè langa mô ee son loméya mba jalabè
Na diya napitè na di mendè pètè dongamènè
Jonè musiki o bwésè bato munyèngè  

Leta lôngô dine ee na lomédi nô oa pona son son
O bôlè tè langa mô ee son loméya mba jalabè
Na diya napitè na di mendè pètè dongamènè
Jonè musiki o bwésè bato munyèngè  

Leta lôngô dine ee na lomédi nô oa pona son 
O bôlè tè langa mô ee son loméya mba jalabè
Na diya napitè na di mendè pètè dongamènè
Jonè musiki o bwésè bato munyèngè  

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl