DINA BELL - Longe Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Longe

DINA BELL

Les Paroles de "Longe" par DINA BELL

Album: Trésors Du Makossa

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Wasasanè mba na timbi sô wasa ee (Ayi na wasi sô)
Wasasanè mba na timbi sô wasa ee (Na wasa na longè)
Na biya tèngè békwadi ba muna LILY  kè na si taki éé
Nde mbalè é ta nd’e pula na také ee
Mba na biya tèngè maléya ma muna LILY  kè na si taki éé
Nde mbalè é ta nd’e pula na také ayowo nde no’owé ee

Mbana ogwanè mba na timbi sô dangwa éé (Ayé na dango sô ee)
Dangwa na dangwa na timbi sô dangwa ee (A wasa la longè)
Na biya tèngè bekwadi ba muna LILY  kè na si taki éé
Nde mbalè é ta nd’e pula na také ayowo nde no’owé ee
Mba na senga tèngè maléya ma muna LILY  kè na si taki éé
Nde mbalè é ta nd’e pula na také ee

Lo si bola nè mba tôlambo éé
Na si linganè pon tô moto ee
Na ma pula ndé na lésèlè mba musango ee
Tô bekwadi mbanyu ba mbwang ee 
A muna mama na titi tén ee
Na ma pula ndé na lésèlè mba musango ee
To bekwadi mbanyu ba tiki a muna mama tiki nu ee…
To bekwadi banyu ba bélâm muna mama na titi tén ee
Na ma pula nde na lésèlè mba musango eeh

Na njé ( mama ooh na wédi ee nei monga)
Ah nei monga, nei monga ee (bosingi bo ni tapa nde ba mama oo bo ni sokèlè nde mba)
Ehh kwedi pè e ni siséya nde a mama ooh
Na ni senga na si monga ee, nèi monga ooh a mama ooh
Na nyaki sô nde na basi mesèlè mba musango eeh
Ayo o ah mama oo  
Na nyaki sô nde na basi mesèlè mba musango eeh

Ehh a mama oo mba na wedi a mama oo mba nèi monga ee
Nei monga ee 
Bosinga bo ni tapa nde ba mama oo bo ni songè nde mba
Nde to kwedi pè e ni siseya nde a mama ooh 
Na ni senga na nde mô numbwa 
Nai monga ee a mama oo
A mama oo
Mba nasi monga nasi monga ee, nèi monga ee iyéyè (mama oo na wédi ee, a mama nèi monga ee)
Nèi monga, nèi monga, nèi monga (bosingi bo ni tapa nde ba mama oo bo ni sokèlè nde mba)

Iyo mba ee petèpè pè e ni diséya nde a mama oo 
Nai ma senga na nde mô numbwa 
Nèi monga ee a mama oo
Na nyaki so nde na basi mésèlè mba musango ee
Ayo oo a mama oo
Na nyaki so nde na basi mésèlè mba musango ee
Ayo oo a mama oo
Na nyaki so nde na basi mésèlè mba musango ee
Ayo oo na tiki tè ee
Kè na tiki nde na basi mesèlè mba musango ee

A mama oo, a mama mba mô nasi monga ee
Nai monga ee  (bosingi bo ni tapa nde ba mama oo bo ni sokèlè nde mba)
Ehh petè kwedi pè e ni siséya nde a mama 
Na ni sengan na nde mô numba ee
Nèi monga ee a mama oo
Na mbalè babô basi bolan mba nika ee

Ayo oo a mama oo
Babô basi bolan mba nika ee
Ayo oo na tiki tè ee
Kè na tiki nde na basi mesèlè mba musango ee
Ayo ka na nyaki nde 
Kè na nyaki pon nde na babô bésèlè mba musango 
Oyè oyè a mama oo
na nyaki pon nde na ba si bésèlè mba musango
koko e mbong na tiki tè ee
Kè na tiki nde babô besèlè mba musango ee
Iyè iyè a mama oo
Na nyaki pon nde na ba si bésèlè mba musango
To na tiki nde kè na tiki nde na bésèlè mba musango ee

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl