DINA BELL - Oa Nde Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Oa Nde

DINA BELL

Les Paroles de "Oa Nde " par DINA BELL

ECOUTER LA CHANSON

Nginya ndolo sô ni 
Moto a nyaka pôn nde 

Na temi nde idiba 
Nde nôngèlè ndôt’ami  ehh
Nâ na kusi moto ee 
Moto nu tôndi mba 
Ndé mba na busi nô ngéa 
Na mba nènè nu moto 
A ma tomba 
Na mba na bélè mô 

Nata nangamèn bwa nika yèkètè 
Nyol’a na moto a titina a wô wuma yéna mianga mé nô na bo

Mba na temi nde idiba 
Nde nôngèlè ndôt’ami  ee
Nâ na kusi moto 
Moto nu tôndi mba 
Ndé mba na busi nô ngéa 
Na mba nènè nu moto 
A ma tomba 
Na mba na tésè mô
Mbana mô na 

Na si ma bowa ee
Nasi ma miôkô nee
Nde mba na nyaki ee
Na oa nde wé mba o boso ooh
Na si ma bowa ee
Nasi ma miôkô nee
Nde mba na nyaki ee
Né tôndô dubè 
Na mba né nde kwala na aah (Ne mbalè ee)
Oa nde na tôndi nô ôh (Ne mbalè ee)
Oa pon nde nèni o ndôt’ami ooh
Oa nde wé éwand’ami ee (Oa nde wé ndol’ami ee)

Asisédi nô mba o bèbè èè
Na mba na koma misôdi 
Nde a kô mba bwanga 
Na mô a sopa mba 
Na mémba na a nyaki éé
Nde nginya pè nyé ndé ndolo ooh
Na dumédi éé
Mba na mô na 
Na si ma bowa ee
Nasi ma miôkô nee
Nde mba na nyaki ee
Né tôndô dubè 
Na mba né nde kwala na aah (Ne mbalè ee)
Oa nde na tôndi nô ôh (Ne mbalè ee)
Oa pon nde nèni o ndôt’ami ooh
Oa nde wé éwand’ami ee (Oa nde wé ndol’ami ee)

Di ta nde ka suwé ee
Di ta nde di nyôyè ee

O wa nde moto a mènè nô bétuné ba ndolo

Di ta nde di wongwa ee
Di kati pè na kôtô yèsè 

Nde na suntanè nô na ndolo nyé ndé ka lombo diwô léna 
Nya kâka oa miendé na mâ 
O kô, o tèmè, oi suntanè tô lambo 
O nde na tôndi nô ôh (Wé mbalè ee)
Oa pon nde nèni o ndôt’ami ooh
Oa nde wé éwand’ami ee (Oa nde wé ndol’ami ee)
E oa nde wé nin ndol’ami ee  (Oa nde wé ndol’ami ee)
Na kwali, na bati kwala na oa nde wé ndol’ami ee (Oa nde wé ndol’ami ee)
Ihhh ihh oa nde wé ndol’ami ee (Oa nde wé ndol’ami ee) 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl