SERGEO POLO - Fanny Lyrics | Kamerlyrics
SERGEO POLO

Fanny

SERGEO POLO

Les Paroles de "Fanny" par SERGEO POLO

Album: La Chicotte De Papa

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Weeeh, Fanny à ma wunda pe nja 
Na manyung’a manga ma nya na nya
Ah Hugo Nyame owo ooh owo ooh

Owa mèrè nd’o wane mba buna ménè na mwana wandja o mènè noh
Etoka Moise son langènè Fanny na a va na mba (O yirili ndi mba lema o bi ndi)
Ah Fanny ooh  (O yirili ndi mba lema o bi ndi)
Ah Fanny ooh (O yirili ndi mba lema o bi ndi)

Owa mèrè nd’o wane mba buna ménè na mwana wandja o mènè noh 
(O yirili ndi mba lema o bi ndi)
(O yirili ndi mba lema o bi ndi)
Na wo lamè na eeh
Nan tôrô pè ni ngon’a Oli
Di nombelè nja eeh a bolanè nô mba
Nombèlè ndé Fanny a bolanè nô wana wanja eeh

Na kwa lamè na eeh
Nan tôrô pè ni ngon’a Bosua eeh
Di nombelè nja eeh a bolanè nô mba
Nombèlè ndé Fanny a bolanè nô mwana Wanja eeh
(O yirili ndi mba lema o bi ndi)
Ah Fanny ooh  (O yirili ndi mba lema o bi ndi)
Wa mère eeh (O yirili ndi mba lema o bi ndi)

Bôra mata aah, o ta nô o désè mba buré na mwésé
I ndoro na kôri eeh, o ta nô o bola mbola mba bwari na buré 
Sèna mam masisé eeh, na ta pon ndi na nâ tondo wa eeh  
Di nombelè nja eeh a bolanè nô mba
Nombèlè ndé Fanny a bolanè nô mwana Wanja eeh
Bôra mata aah, o ta nô o désè mba buré na mwésé
Dika na kôri eeh, o ta nô o bola mbola mba bwari na buré 
Sèna mam masisé eeh, na ta pon ndi na nâ tondo wa eeh  
Nombelè nja eeh a bolanè nô mba
Nombèlè ndé Fanny a bolanè nô mwana Wanja eeh

Na kwa lamè na eeh
Nan tôrô pè ni ngon’a Bosua eeh
Di nombelè nja eeh a bolanè nô mba

Jénô ooh di wéya mba mbèrè eeh
Boso bôrô eeh, na mwéyè ndi mwéré mbéré muna nja eeh 
Mbalè na Ndoro na Kory djé lang’a di wéya mba eeh ooh
Jénô ooh di wéya mba mbèrè eeh
Boso bôrô eeh, na mwéyè ndi mwéré mbéré muna nja eeh 
Mbalè na Dicka na Kory djé lang’a di wéya mba eeh ooh
Ah nuni mwana aah ( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)
Ah Fanny ooh ( o nèni ndi mba wuma o tôn nô aah)
( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)
Ah Fanny ooh ( o nèni ndi mba wuma o tôn nô aah)
( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)

Hummm jénô ooh di wéya mba mbèrè eeh
Boso bôrô eeh, na mwéyè ndi mwéré mbéré muna nja eeh 
Mbalè na Dicka na Kory djé lang’a di wéya mba eeh ooh
Ah nuni mwana aah ( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)
Ah Fanny ooh ( o nèni ndi mba wuma o tôn nô aah)
( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)
Ah Fanny ooh ( o nèni ndi mba wuma o tôn nô aah)
( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)

Weeeh Fanny, Na wèlè nô o mbèrè bo buna 
Ndi na  koranè nô Jaman 
Mbana Jaman na son, wènè mba aah o Oli
Na tôro ènè Fanny 
Di Wundi nô o don la Bonanjowa
Di koranè nô Fanny ka kônè
O manyunag’a manga ma nya na nya 
Mba tè na Fanny, Wè na eeh
Na ndi mora mbèrè, Na tôrô na wari o bè wa o wa bwam
Na Fanny a lô hahahaha
Wè na mba na éh na bari 
Ndi a ba’a Ngonkoba a sé pè sô mwaja na wunda mbèrè na ndé eeh
Mbana Fanny na kem kem kem, Ngonkoba a wunda mbéré 
Enôn’ a bakala ndi e wane sô avion
Fanny wéna mba kem kem kem, ma mambo manu ma bakala nâ mba tén
Nléma muni ya tèmè mba njéré 
Kem Fanny owa owa, timera ndi enôn’a bakala yé ndi yé walè sô
Na tôrô na oa wendi ènè sô mbérè
Fanny ! Mwala mè, etond’a mè  

Jénô ooh di wéya mba mbèrè eeh
Boso bôrô eeh, na mwéyè ndi mwéré mbéré buna nja eeh 
Mbalè na Dicka na Kory djé lang’a di wéya mba eeh ooh
Humm jénô ooh di wéya mba mbèrè eeh
Boso bôrô eeh, na mwéyè ndi mwéré mbéré buna nja eeh 
( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)
Ah Fanny ooh ( o nèni ndi mba wuma o tôn nô aah)
( eni ndi mba wuma o tôn nô aah)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl