BENOIT BITTON - A Nyambe Wem Lyrics | Kamerlyrics
BENOIT BITTON

A Nyambe Wem (Oh Mon Dieu / Oh My God)

BENOIT BITTON

Les Paroles de "A Nyambe Wem" par BENOIT BITTON


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/424d0c03cbb48bc7c0cbb6ad7017c510/web/include/lyric.php on line 162

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/424d0c03cbb48bc7c0cbb6ad7017c510/web/include/lyric.php on line 162
Album: A Nyambe Wem

Année: 2008

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A nyambe wem
Ndutu i ye me nem Kon u naii
Ndjoghe I naii, Ndiha I naii me éh
I ndila mè sebel wè éh éh
U helba bé lè u benguè mè
 A ta, mè yé I insosogo, son mè

A nyambe wem
Ndutu i ye me nem Kon u naii
Ndjoghe I naii, Ndiha I naii me éh
I ndila mè sebel wè éh éh
U helba bé lè u benguè mè
 A ta, mè yé I insosogo, son mè

[REFRAIN]:
A nyambè wem
Son mè a ta ah ah
Yek ban mè i ndjel mè tama
Loh pala son mè éh éh
Heya mè ma ndutu
Meles ki mè ma kon mem
A ta éhhhhhhhh

A Nyambe wem
Ngoo i kon mè
Estomac ni diabete
Bi sombol nol mè wéh éh
Tension i bog mè éh éh
Lihep li matchel li ted mè
A ta,mè wel I naan I kon, son mè

A Nyambé wem
Wongi u ye me I nem
Ndjal I kengni ni mayot
Bi sombol nol mè éh
Mè yeng I mut a ti me to malep
Ndi tomut me tehé bé
 A ta , mè wel I nem I njel son mè

 REFRAIN

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl