PTI NDOUMBE DE PETIT PAYS - Bobee Lyrics | Kamerlyrics
PTI NDOUMBE DE PETIT PAYS
Les Paroles de "Bobee" par PTI NDOUMBE DE PETIT PAYS

Album: Bobee (Single)

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A dipi mba mulema eeh ka footiball éé
A dipa mba mulema eeh ka footiball éé
A palè mba mulema eeh ka ngôkôlô eeh
A palè mba mulema eeh ka ngôkôlô eeh 

Nata na pula na aah bisô na oa di bè lambo diwô ôhh
Na nôngi nô muléma mwami éé na bakè nô oa mô ôhh
Nata na pula na aah bisô na oa di bè lambo diwô ôhh
Na nôngi nô muléma mwami éé na bakè nô oa mô a ndo ooh

Wé njo, wé njo
Wé njo éé a mumi 
Wé njo, wé njo
Wé nde mut’a bobé  

Nata na pula na aah bisô na oa di bè lambo diwô ôhh
Na nôngi nô muléma mwami éé na bakè nô oa mô ôhh
Nata na pula na aah bisô na oa di bè lambo diwô ôhh
Na nôngi nô muléma mwami éé na bakè nô oa mô a ndo ooh

Wé njo, wé njo
Wé njo éé a mumi 
Wé njo, wé njo
Wé nde mut’a bobé  

O suwanè mba muléma eeh 
O batè mô ngéa béyidi 
O nôngônè mba muléma eeh 
O batè mô mundi mwèsè éé

Oi bi na oi bi na éé ndolo nya bwanè éé
Oi biyé, oi biyé na ndolo nya bwanè pôn éé 

A dipi mba mulema eeh ka footiball éé
A dipa mba mulema eeh ka footiball éé
A palè mba mulema eeh ka ngôkôlô eeh
A palè mba mulema eeh ka ngôkôlô eeh 

Na ma timba o mboa su uuh 
Na ma timba o mboa su eeh 
Na ma timba o mboa batété to é bè nde nè éé
Na ma wôlô di diba la bobé na ma timba o mboa su 
Na ma timba o mboa ba papa tô e bè nde nè éé

Wé njo, wé njo
Wé njo éé a mumi 
Wé njo, wé njo
Wé nde mut’a bobé  

Verrouillez, verrouillez les reins
Verrouillez, verrouillez les reins 
Verrouillez, verrouillez eh 

Lambo léna na boli nô o muléma eeh 
Makom mam ma kumo nde o jokanè mô éé  
Lambo léna na boli nô o muléma eeh 
Makom mam ma kumo nde o jokanè mô éé  
Jokanè mô loko éé, jokanè mô éé
Jokanè mô loko éé, jokanè mô ooh
Bolanè to njé  eeh, bolanè mô éé
Bolanè to njé  eeh, bolanè mô éé

A mola, a mola nika nde na kusi nô éé
A mola a mola nika nde na kusi nô ooh
A mola a mola nika nde na kusi nô éé

Verrouillez, verrouillez eh 
Verrouillez, verrouillez eh 
Verrouillez, verrouillez eh 
Verrouillez, verrouillez eh 

Verrouillez, verrouillez les reins
Verrouillez, verrouillez les reins 
Verrouillez, verrouillez eh 

Lambo léna na boli nô o muléma eeh 
Makom mam ma kumo nde o jokanè mô éé  
Lambo léna na boli nô o muléma eeh 
Makom mam ma kumo nde o jokanè mô éé  
Jokanè mô loko éé, jokanè mô éé
Jokanè mô loko éé, jokanè mô ooh
Bolanè to njé  eeh, bolanè mô éé
Bolanè to njé  eeh, bolanè mô éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl