TOTO GUILLAUME - Françoise Lyrics | Kamerlyrics
TOTO GUILLAUME

Françoise

TOTO GUILLAUME

Les Paroles de "Françoise " par TOTO GUILLAUME

Album: Elimbi Na Ngomo Poso

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Bôbôbôbô njé mô o ma takisè nô mba a Françoise ooh
Oa o ma pula nde na mba na wô 
Ndé o biyé tô na ééh na tôndi oa 
E bè tè na sango é na à wa moñ a pô buisè mbako iyo ooh
O wusa senga eeh iyo ooh

Bôbôbôbô njé mô o ma takisè nô mba a Françoise ooh
Oa o ma pula nde na mba na wô 
Ndé o biyé tô na ééh na tôndi oa 
E bè tè na sango é na à wa moñ a pô buisè mbako iyo ooh
O wusa senga eeh iyo ooh
Yé tè na sango é na à wa moñ a pô buisè mbako iyo ooh
O wusa senga eeh 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

O sengé iyo o sengé 
Françoise ooh son na ma pula ndé na o sengé 
O sengé, o sengé, o sengé, o sengé
Iyabè na bôlônè ndol’angô 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga ee
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

A muna iyo ooh na sibi njé yé njôm iih éé
Ya pon ndé mba biya na lamba di pèpè 
Kékélè siséya mba o bèbè éé
Na muléma mô mu sibé tô mba éé

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl