MARCO MBELLA - Marco Ambiance Lyrics | Kamerlyrics
MARCO MBELLA

Marco Ambiance

MARCO MBELLA

Les Paroles de "Marco Ambiance" par MARCO MBELLA

Album: Abélé Lion

Année: 2011

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Njé mô é bèni njôm éé disi bèn nô pè sôntanè
Makom ma ni yôyè nô bisô 
Osi bwa bôngô tété mô a mèndè koma minam éé (Na di tiko lasu di dôlé éé)

A ngona aah wa yina wa yi ooh éé 
Ndolo o boso a kumwa koma malôdi éé
Nôngô jangamènè iyo biya mba éé
Nôngônè mô na attention mon gars 

(Oa bâ nde mba aah, oa bâ nde mba aah)
Nan bâ sô tè na bâ nde muna munyengè mô ella ooh
(Oa bâ nde mba aah, oa bâ nde mba aah)
Nan bâ sô tè na bâ nde muna munyengè ella  ooh

La koma nde bekwadi, bekwadi ba banè bato éé
Lo dimbéya nde banyu kè lo jai ndabwa belam éé 
A mbinyô lo bi sô bekwa mami éé buka na mba lo suwéyé wa éé

Na méya muto nu yai mba aah, Muto nu yai mba aah
Na méya nde mô mama na méya éé
Na méya muto nu yai mba aam, Muto nu yai mba aah
Nâ pula ndé muto nu biyé di mba ka nu nu yai mba aah
Na méya muto nu yai mba aam, Muto nu yai mba aah
Na méya nde mô, na méya éé mama éé
Na méya muto nu yai mba aam, Muto nu yai mba aah

Na kéki sô o wasa na tètètè, na baisè nu tétè nyé o moñ
Na a batéyé mba misima, na mba pè na tombwanè 
Lo tôndi tè lo dipa mba, lo tôndi pè tè lo bwa nde mba 
Na sibi njé lo ma wasa nô ooh 

Ohh na wôdi sô o wasa na tètè, na bélè nu tétè nyé o moñ
Na a batéyé mba misima, na mba pè na tombwanè 
Lo tôndi tè lo dipa mba, lo tôndi pè tè lo bwa nde mba 
Nga njé sô lo mèndè nô o tômbwanè éé

Banè bé o loko mba pè na diyanè mwèbè 
O loko mba pè na diyanè kishin éé
Lo silanè longè wonè mba pè na wô ndé na ndutu
Na baisè bandolo na mba pè na poléyé nèni éé
Lo silanè longè wonè mba pè na wô ndé 
Ayo mba na baisè nyami ndolo na mba mô na bléyé nè éé
Ondanè ondanè, sibanè sibanè
Ondanè ondanè, sibanè sibanè

Nin mama e buki tè moto éé
A si nyamsè pon sô bisô loko éé
Esepo e mala o tomba éé my mami ooh

Di tôndô lam la baton a muyao mwam mwa jita 
Ba timbi ndé o kwésè mba mama ooh na ni wô pôn   
Di tôndô lam la baton a muyao mwam mwa jita 
Ba timbi ndé o kwésè mba mama
Na pondi mô éé (Munyèngè)
Na ni senga (Munyèngè) 
Na pondi mô éé (Munyèngè)
Na ni senga (Munyèngè) 

Na soisè nô mô o ndabo na ni nyaka ndé éé (Manyaka)
Ninganè tè mô o ndabo a ni bôlè mba éé (Munyèngè)
Na soisè nô mô o ndabo na ni nyaka ndé éé (Manyaka)

Tu m’as roulé, je t’ai roulé
Tu m’as trompé, je t’ai trompé 
Na sumwa mô, Na sumwa mô
Na sumwa mô, Na sumwa mô
Tu m’as roulé, je t’ai roulé
Na ma kwala ndé na (ayo munan iih éé)
Na ma bata ndé na éé  (ayo munan iih éé)
Nga njai na njai ndé emèndè bolè mô a wô nde môni pè mu bè
Na ma kwala ndé na (ayo munan iih éé)
Na ma bata ndé na éé  (ayo munan iih éé)
Nga njai na njai ndé emèndè bolè mô a wô nde môni pè mu bè

Tô nja mô nu sanki diba mô mô a lémbè ndé éé
Bekwadi ba kômbô bési ma pô pôn o mundi mwa bato
Tô nja mô nu sanki diba mô mô a lémbè ndé éé
Bekwadi ba kômbô bési ma pô pôn o mundi mwa bato
Na ma kwala ndé na (ayo munan iih éé)
Mbalè na  ma bata ndé na éé  (ayo munan iih éé)
Nga njai na njai ndé emèndè bolè mô a wô nde môni pè mu bè
Na ma kwala ndé na (ayo munan iih éé)
Mba mô na bata ndé na éé  (ayo munan iih éé)
Nga njai na njai ndé emèndè bolè mô a wô nde môni pè mu bè

Humm qui va ambiancé (ONANA) 
Ambiancé (ONANA) 
Qui va ambiancé (C’est toi qui va ambiancé ONANA)
Qui va ambiancé (ONANA) 
Ambiancé (ONANA) 
Qui va ambiancé (C’est toi qui va ambiancé ONANA)

Humm qui va ambiancé (ONANA) 
Ambiancé (ONANA) 
Qui va ambiancé (C’est toi qui va ambiancé ONANA)
Qui va ambiancé (ONANA) 
Ambiancé (ONANA) 
Qui va ambiancé (C’est toi qui va ambiancé ONANA)
 
Humm qui va ambiancé (ONANA) 
Ambiancé (ONANA) 
Qui va ambiancé (C’est toi qui va ambiancé ONANA)
Qui va ambiancé (ONANA) 
Ambiancé (ONANA) 
Qui va ambiancé (C’est toi qui va ambiancé ONANA)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl