EKAMBI BRILLANT - Ayo Mba Lyrics | Kamerlyrics
EKAMBI BRILLANT

Ayo Mba

EKAMBI BRILLANT

Les Paroles de "Ayo Mba " par EKAMBI BRILLANT

Album: Djambo's Djambo's

Année: 1977

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ayo mba nde njé lo ma wasa nô mba éé
Ayo mba ndé éé njé lo mé ma bupè nô mba éé
Ayo mba nde njé lo ma wasa nô mba éé
Ayo mba ndé éé njé lo mé ma bupè nô mba éé

Nga mbamènè mô ndé éé lo mènè nô o mundi éé
Na si ben tô moni ndé lo ma wasa ndé njé éé
Longè lam sô din na bakè lô o mâ manyu 
Na lo bolé tô njé éé lo mongèlè nô o bôla éé

Ayo mba nde njé lo ma wasa nô mba éé
Ayo mba ndé éé njé lo mé ma bupè nô mba éé
Ayo mba nde njé lo ma wasa nô mba éé
Ayo mba ndé éé njé lo mé ma bupè nô mba éé

Bona bato mô éé ba ma lôngô musiki éé 
Nde mwam mô éé mu ma simsè miléma éé
Ekokwa sô yé na bakè mô o mâ manyu 
Na miléma mèsé mô misibé o dibum 

Ayo mba nde njé lo ma wasa nô mba éé
Ayo mba ndé éé njé lo mé ma bupè nô mba éé
Ayo mba nde njé lo ma wasa nô mba éé
Ayo mba ndé éé njé lo mé ma bupè nô bô bô bô bô

Uhh nôngô éé 
Esèlè mba éé nôngô éé
A humm nôngô éé
Na bi binyô éé nôngô éé
A humm nôngô éé
Bandolo bami ooh nôngô éé
A humm nôngô éé
Na môngèlè binyô nongô éé
A humm nôngô éé
Loko la mpungu nôngô 
A humm nôngô éé
Esèlè mba éé nôngô éé

Nôngô éé, Nôngô éé 
A humm nôngô éé
Esèlè EKAMBI nôngô éé
A humm nôngô éé
Miléma mi sibé éé nôngô éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl