DINA BELL - Nje mo ye Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Nje mo ye

DINA BELL

Les Paroles de "Nje mo ye" par DINA BELL

Album: Mbemb'a Iyo

Année: 1980

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nde nga ndolo ndé ni
Mô nga ntuba nde mu
Na na boleya lili mèse na mèsè 
Nde mbana nde na taka o longè na 

Ituwéd’a muna mama na si bèni pè mba nyolo o tén eeh
Nga di lambo di jé  ndé na   
Ituwéd’a muna mama na si bèni pè mba nyolo o tén eeh
Nga di lambo di jé ndé na   

Nde ka sôki nde di, nga ndolo sô ndé 
Na boleya Lili mèsè na mèsè yo a muna mama ooh 
Nde na taka o longè na 
Ituwéd’a muna mama na si bèni pè mba nyolo o tén eeh
Nga di lambo di jé ndé wa   
Ituwéd’a iyo ooh éé ayowo mba éé
Ituwéd’a muna mama na si bèni pè mba nyolo o tén eeh
Nga di lambo di jé ndé wa

Mbana mbana eh a iyo ooh eé
A mamam iyo a muna mama (wé a mamami oh)
Mbana di lambo di jé tè na (wé a mamami oh)
Mbana di lambo di jé tè na 
Eh a iyo ooh eeh
E mba a mamami a muna mama (eh a mamami oh)
Di lambo di jé tè na    
Eh a iyo mbana 
Na boléya Lili mèsè na mèsè mbana 
Na dangwa musamba na muto a bôté mbôti a tôndi nô 
Tô dâ na si ma dâ na muto a dé nde na taka longè na 
Ihh iyo ooh e mama mi a muna mama (eh a mamami ooh a muna mama)
Mbana di lambo di jé tè na (eh a mamami ooh a muna mama)
Mbana di lambo di jé tè na 

Makosa ma diba nya mulé eh 
Ny’epègyè, nya nduta, nya muléma 

Eh a iyo ooh eeh
E mba a mamam’i a muna mama 
Na bola Lili mèsè na mèsè mbana 
Yo ooh qu’est-ce que c’est ehh  (Eh a mamami ooh ééh)
Mbana di lambo di jé tè na 
Na dangwa musamba na muto a bôté mbôti nde na taka longè na 
(Eh a mamami ooh a muna mama)
Mbana di lambo di jé tè na 

Tô dâ na si ma ndâ na muto a dé na nde na taka longè 
Ihh iyo ooh e mama mi a muna mama
Eh a mamami ooh qu’est ce que c’est eeh (Eh a mamami ooh éé)
Mbana di lamboa di jé tè na 
Di lambo di jé tè na 
Eh a muna mama ooh (eh a mamami ooh iyo ooh éé)
Mbana di lambo di jé tè na 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl