EKO ROOSEVELT - Embe Mulema Lyrics | Kamerlyrics
EKO ROOSEVELT

Embe Mulema

EKO ROOSEVELT

Les Paroles de "Embe Mulema" par EKO ROOSEVELT

ECOUTER LA CHANSON

A ndolo embè nde muléma éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
A ndolo embè nde muléma éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé

Bédemo bam ba bobé mô bé bwésè oa isôn éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Longè lam la mbamba mô di loisè oa mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Masôki mam ma ndènè mô ma sambwèlè oa o mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Miyénga mam ma bulu mba na di oa na ndabo éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Tuwé lam di dinè mô di sambwèlè oa mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Ikôk’am i ndènè mô i dangwèlè oa musamba éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Mabusa mam ma jita mô ma nègèlè oa na nyôngi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé

A ndolo embè nde muléma éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
A ndolo embè nde muléma éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé

Bédemo bam ba bobé mô  bé bwésè oa isôn éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Longè lam la mbamba mô di loisè oa mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Masôki mam ma ndènè mô ma sambwèlè oa o mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Tuwé lam di dinè mô di sambwèlè oa mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Mabusa mam ma jita mô ma nègèlè oa épènyè éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé

A ndolo embè nde muléma éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
A ndolo embè nde muléma éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé

Bédemo bam ba bobé mô bé bwésè oa isôn éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Longè lam la mbamba mô di loisè oa mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé
Masôki mam ma ndènè mô ma sambwèlè oa o mundi éé
Wéé a ndolo embè nde muléma éé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl