SANGO NDEDI NDOLO - Ngum Lyrics | Kamerlyrics
SANGO NDEDI NDOLO
Les Paroles de "Ngum" par SANGO NDEDI NDOLO

Album: Eyala

Année: 2017

TuneCore (au nom de EYALA PRODUCTION)

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba mô na lombè nde na tétè nya ngum
O pô sunga bâ béné ba pimbédi 
Bei bèn pè tô lambo 
Mba mô na lombè nde na tétè 
Tétè nya ngum momè
O pô sunga bâ béné ba pimbédi 
Bei bèn pè tô lambo 
Na sangamènè tè 
Na ma bwa bôngô ôhh
Tuwé di londi o mundi
Ebè muléma eee
Na sangamènè tè 
Na ma bwa bôngô 
Ebanja tuwé di londi o mundi ee

Na bènè tèngè ngudi… humm 
Sè tô dipandipan la mudumbu… oh
Mba mô na bènè tèngè ngudi 
Son’a ngudi ndé ee
Sè tô dipandipan la mudumbu

Na bwa nde nè ee… hum
Na bwa nde nè ee… hum 

Bisô mô di lomabè nde na tétè nya ngum
O pô sunga bâ béna ba pimbédi 
Bèi ben pè tô lambo  
Bisô mô di lomabè nde na tétè 
Tété nya ngum mômè
O pô sunga bâ béna ba pimbédi 
Bèi ben pè tô lambo 
Di sangamènè tè di ma bwa bôngô ôhh 
Tuwé di londi o mundi 
Ebè mulémé ee 
Di sangamènè té 
Di ma bwa bôngô bôngô ôoh
Tuwé di londi o mundi  éé

Di bènè tèngè ngudi 
Sè tô dipandipan la mudumbu
Ehh humm di  bènè tèngè ngudi 
Mbana sè tô dipandipan la mudumbu
 Son’a ngudi ndé ee
Di bènè tèngè ngudi 
Sè tô dipandipan la mudumbu
Ehh humm di  bènè tèngè ngudi 
Sè tô dipandipan la mudumbu

La bwa nde nè ee
La bwa nde nè ee 

Di bènè tèngè ngudi 
Sè tô dipandipan la mudumbu
Son’a ngudi ndé ee
Mbana di bènè tèngè ngudi 
Sè tô dipandipan la mudumbu

Ah La bwa nde nè ee até
Di bènè tèngè ngudisè tô dipandipan la mudumbu

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl