BEN DECCA - Tika muto Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Tika muto

BEN DECCA

Les Paroles de "Tika muto" par BEN DECCA

ECOUTER LA CHANSON

Mba na si ta sô nôngèlè na muto eh manyanka pon eh nyam’i eeh

Wéi wéi éé manyaka pôn sô pô ôhh

Mbana muto tè

A bèni pon sô lao diwuta ééh

Mbana lami éé Wéi wéi éé né  manyaka pôn

Wé mba ndomè èèh

Wè mba dikom

Wé pè muto na tôndi nô

O titi tè mba o mbasan

Mongèlè mam pè mé ndé pungu éé

Wamènè pôn sô nde mba na tôndi nô

Ahihi oa mènè pôn sô nde wé  ndolo

O titi mba na si ben iyô a muto ooh

Bulu na mwésé bé ndé ka pô eeh

Wé mba ndomè èh

O bè mba dikom

Wé pè muto na tôndi nô ôhh

 

Wamènè pôn sô nde mba na tôndi nô até éé

Ahihi oa mènè pôn sô nde wé ndolo

 Osi lambè matoi o ngéa a muto ooh

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

Ahiho éé oa éé

Ndolo mô nya bwa mba éé   

Ahiho éé

A muto ooh oa pôn sô nde wé ndol’am éé

Mbana sénga aah

wamènè pôn sô nde mba na tôndi nô até éé

Ahihi oa pôn sô nde wé ndolo ooh

Osi lambè matoi o ngéa muto ooh

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

 

Ahiho ééh ohoho ooh

 Ndolo mô nya bwa mba éé

Ahiho ahoho oa pôn sô nde wé ndol’ami éé

Mbana senga aah

Ahihi Wamènè pôn sô nde  mba na tôndi nô até éé

Ahihi  Osi lambè matoi o ngéa muto

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

 Ohoho éé  

wamènè pôn sô nde mba na tôndi nô até éé 

Ahihi oa pôn sô nde wé ndolo ooh

Osi lambè matoi o senga ngéa muto ooh 

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

Ahiho ééh ohoho ooh

 Ndolo mô nya bwa mba éé

Ahiho ahoho a muto wé pôn sô nde wé ndol’ami éé

Mbana senga aah

Wamènè pôn sô nde  mba na tôndi nô até éé

 

Osi lambè matoi o ngéa muto ooh 

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

 Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

  Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

 Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

Oa pon sô nde wé ndol’ami éé

 

 Je n’ai jamais su

Chaque femme a sa cachette

Vraiment c’est exceptionnel

Tu es ma sœur

Tu es mon amie

Tu es également la femme que j’aime

Quand tu n’es pas auprès de moi

Mes pensées ne sont pas en ordre

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl