TENOR - Besoin de sourire Lyrics | Kamerlyrics
TENOR

Besoin de sourire

TENOR

Les Paroles de "Besoin de sourire" par TENOR

Album: (Single)

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Sésé na ndutu jita oa na wôlô jongèlè pon até éé

Nâ wûtamè o mbusa njé na tôndi nô o wuta ndut’ami ééh

Pôtisè bôngô étum tô ya pula nde na na sengisè mbamèné bobé tô bwam

Né wasa lambo kénjisè boso bwam

Osi dimsè etrunkan nyala na na diya né wasa ééh

Na mwayé mwèsè mwèsè mwa pôtô na njé na bèn nô na wuta

Makeuma teung’ e tongi zing’a domi neu meu veu

Mawong’akè  sing’a lomawog’a kèizi Mawog’a kèizi  

Makeuma teung’ e tongi zing’a domi neu meu veu

Mawong’akè  sing’a lomawog’a kèizi Mawog’a kèizi  

 

Moi j’ai seulement besoin du sourire

J’ai besoin du sourire  

Pardon ooh j’ai besoin du sourire

J’ai besoin du sourire  

 

Yén épas’am ya boso nde na tôndi nô éé

Eyémblam yam é tô kèm

Na bèn nyôngi o sénga mbamènè bwam

Nâ pula nde lasam  yétè na bwa, bô pôti

Na bèn nyônga munyengè  nyola sombwisè longè làm

Na bèn nyônga o bunya tè éé

Makeuma teung’ e tongi zing’a domi neu meu veu

Mawong’akè  sing’a lomawog’a kèizi Mawog’a kèizi  

Makeuma teung’ e tongi zing’a domi neu meu veu

Mawong’akè  sing’a lomawog’a kèizi Mawog’a kèizi  

 

Moi j’ai seulement besoin du sourire

J’ai besoin du sourire  

Pardon ooh j’ai besoin du sourire

J’ai besoin du sourire  

 

Fais-moi lap je veux seulement lap

Fais-moi lap je veux seulement lap

Fais-moi lap je veux seulement lap

Je veux seulement lap … je veux seulement lap

Fais-moi lap je veux seulement lap

Fais-moi lap je veux seulement lap

Fais-moi lap je veux seulement lap

Je veux seulement lap … je veux seulement lap

 

Makeuma teung’ e tongi zing’a domi neu meu veu

Mawong’akè  sing’a lomawog’a kèizi Mawog’a kèizi  

Makeuma teung’ e tongi zing’a domi neu meu veu

Mawong’akè  sing’a lomawog’a kèizi Mawog’a kèizi  

Moi j’ai seulement besoin du sourire

J’ai besoin du sourire  

Pardon ooh j’ai besoin du sourire

J’ai besoin du sourire  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl