DINA BELL - Na O Bâ Mba Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Na O Bâ Mba

DINA BELL

Les Paroles de "Na O Bâ Mba " par DINA BELL

Album: Na O Bâ Mba

Année: 2018

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nésèlè tè ngéa kè na bi nde njé
Na bangi tè makom kè na bi nde njé
Mba na jai tè musôlôki yé ndé na o tôndé mba
Nika na o tôndé mba éé
Na mba na bè ndé oa éé
Na bè na pôti tè
Na mènè nde oa
Nga nyuwé é buki nde mba
Nôngèlè tè oa né bwam
Nika na o tôndè mba éé
Na mba na bè nde oa éhiyé

Tô na longa nde éé
Na ma dutéa nde éé
Na nâ bwé nde nè na nâ bè nyôngô ôhh
Mba na bwé sô ndé nèni iih
Langwéa tô mba éé
Na ma pula nde na o bâ nde mba aah

Makôm ma lôndi mba aah
Na bi na o bi iih
Nde o si senga bobé ééh
E ta nde ni ponda aah
Mba nésèlè sô babô ôhh
Né pon ndé jéngèlè oa aah
Nika no tôndé mba éé
Na mba na bè nde oa éé
ewéi’am ini bôbô
Ya sô na … Ya kwè mba aah
O léyè mba ngéa
Na mèndè bia mô ôhh
Boléa tô mba nika éé
Loba a mèndè sawa éé
Kè o tôndi mba aahh
Tô na lunga nde éé
Na ma dutéa ndé
Na na bwé nde ndè èèh
Na na bè nyôngô ôhh
Mba na bwé sô nde nèni iih
langwéa tô mba éé
Na ma pula ndé na o bâ nde mba aah
 
Tô na lunga nde éé
Na ma dutéa ndé
Na na bwé nde ndè èèh
Na na bè nyôngô ôhh
Mba na bwé sô nde nèni iih
langwéa tô mba éé
Na ma pula ndé na o bâ nde mba aah

(Na mènè nde oa na oa)
(Na mènè nde oa na oa)
Nani wô nde na bwé nè
Nani wô nde na bwé nè
Nani wô nde na bwé nè
Ohoho yé
Ohoho yé
Ohoho yé (na mènè nde oa na oa)
Ohoho yé (na mènè nde oa na oa)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl