PETIT PAYS - Sans Toi (2017)

Yé yé yé éhhh… Yé yé yé éhhh…ooh
Yé yé yé éhhh… Yé yé yé éhhh…ooh
L’avocat des femmes Petit Pays

Je ne veux pas vivre sans toi éé
Je ne veux pas vivre sans toi éé
Je ne veux pas vivre sans toi
Je ne veux pas vivre sans toi éé ooh
Mambo ména o boli nô o longè éé
Mô nde ma tiki mba o muléma éé
Mô nde ma londi mba o mungèlè

Bekwadi béna o kwalisanè nô mba éé
Mô nde bé londi mba o muléma éé
Mô nde bé tiki mba o môngèlè  éé ayo ooh
Yé yé yé éhhh…
Yé yé yé éhhh…ooh
Yé yé yé éhhh…
Yé yé yé éhhh…ooh
Je ne veux pas vivre sans toi éé
Je ne veux pas vivre sans toi éé
Mambo ména o boli nô o longè éé
Mô nde ma tiki mba o muléma éé
Mô nde ma londi mba o mungèlè
Bekwadi béna o kwalisanè nô mba éé
Mô nde bé londi mba o muléma éé
Mô nde bé tiki mba o môngèlè  a ndolo  ooh
Békwadi, békwadi bé na o kwalisanè nô mba éé
Mô nde bé londi mba o muléma éé
Mô nde bé tiki mba o môngèlè  éé ayo ooh
Myango ména o langwédi nô mba aah
Mô nde mi londi mba o muléma éé
Mô nde mi tiki mba o môngèlè  éé a ndolo  ooh

A saki muto éé ( muto a buki mô éé)
A saki muto éé ( muto a buki mô éé)
À wasi bila (bila bé buki mô)
À wasa bila (bila bé buki mô)
A saki diba’a ( diba’a dimi  buka mô)
A wasa muto éé ( muto a buki mô éé)

A bôsi épènyè  éé ka ébol’a boso éé
A nông’épènyè éé ka ébol’a boso éé
A tôndi épènyè  éé ka ébol’a boso éé
A pôs’ épènyè  éé ka ébol’a boso éé

A posi  muto éé ( muto a buki mô éé)
A saka maba’a ( maba’a ma buki mô éé)
A was’a miambo éé
À wasi bila (bila bé buki mô)
À saka bila (bila bé buki mô)
A was’a miambo éé (miambo mi buki mô éé)
A saki muto éé ( muto a buki mô éé)
A wasa muto éé ( muto a buki mô éé)

A bôsi épènyè  éé ka ébol’a boso éé
A nông’épènyè éé ka ébol’a boso éé
A was’ épènyè  éé ka ébol’a boso éé
A saki muto éé ( muto a buki mô éé)
A wasa maba’a ( maba’a ma buki mô)
Ny’épènyè, ny’épènyè , ny’épènyè
Ny’épènyè, ny’épènyè , ny’épènyè