BONZYZ - If Ah For Know Lyrics | Kamerlyrics
BONZYZ

If Ah For Know

BONZYZ

Les Paroles de "If Ah For Know" par BONZYZ

Album: If Ah For Know (Single)

Année: 2018

(c) UmbrellaMusic 2018

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

[INTRO]
Ah Say eh John, I hope say one day you noko regret all the things them way you done do so?
Pa leave me, na ma life your time be done pass , na watti sep
Bonzyz Yoo

[CHORUS]
If ah for know , ah for go school for be some engineer
If ah for know, ah for learn work for be some patron
If ah for know ah no for strong head for papa or mama
If ah for know , if ah for know eh
 
[VERSE 1]
John no be like school
John no be like work
Say be na fine boy, say be na chaps-man
E want leave high life but e pocket empty
E start dey thief na meat for house then go outside
Became the bully of the town cos he was idle
Frighten people them with rizor and niddle
Rape small pickin them give belle even for widows
E house be be na night club then e married mimbu
E right hand be always be full of beer
Left hand be be na cigar or mbanga
Plate he head cosh he pa say he be na nigga
Pull he mpang for down, e dros dey show when eh dey waka
Wear earings dirty inner wear and nikka
Pockets full of fighter even with nikkita
Tattoo for he face na for kill man
Tattoo face, tattoo chest , tattoo even bottox
E no be only chop na schools fees
E be sell uniform drink mimbu
Chop khatti khatti and fufucorn
Call himself a boss , make himself cheuf de quartier
Who be ever know say john ko end up na for cemetier

[CHORUS]
If ah for know , ah for go school for be some engineer
If ah for know ah for learn work for be some partron
If ah for know ah no for strong head for papa or mama
If ah for know , if ah for know eh

[HOOK]
If I for know
I no for follow bad friends way them be fool me
I  no for sell ma uniform or chop my school fees
(if ah be noooo, fool me)
(ah no for ever chop my school fees ,chai)
ah no for jump fence then go na for bar
(I be de craze ,eh)
if I for know , if ah for know , know

[VERSE 2]
Má ñgvûp Àmlá ñî nkwï eñé, mçhèr Â-ñdôn kî bônkáh,
ūmlá ñï John ñë dû ñwáh bá ñwe,John àlá ñë ê kônkáh,
ūmlá ñë ê yèhnî rfáh bã patron,John àlá ñë èbî rêñg ñká,
Ndi álah ágí John àsi tchû ä-michí àmbū ñkáá,
Chï fùp âmbû wãrikâñ,kár àlah bûh mjáñg,
ñïn-ñîp shâñg yèè kwá dû shfūni tèi bü dópmkáñg,
Máhsi jonh bìyé ñjë ñgeh shï sîn àmyé mî tùpmsáñ,
Béé álâh áwàrr ásî lôr ñí-nkfû në john dû shan,
ë yé ñgûp ë bfûsi,ë yé ñgwèi ë bfusi,
ë yé gwágwà kèè á gini-pig éé,john bfûsi.
Kó john fûpsi kûpsi lèè mí ñtôh,ë dû tchú kèrr wêpsi ñkoh,
ñõñg ûhmgwá kfûbéé,gî-mjíbéé mòh lùbkîlòr,
Kú mbáá ñwáh dû kó tour,shîî ûbshákí,
Kú wámîî kfûtî ùhú véh gápshî ñé-bhárbéé,
ñdór kàh chôh wèh âtfûrr mûû àmbū john,
álórr ñfèh yábéé,yû èikí lü àbû môrr Kû bà Lee you ñtôñdâp.

[HOOK]
If ah for know
I no for follow bad friends way them be fool me
I  no for sell ma uniform or chop my school fees
(If ah be noooo, fool me)
(I no for ever chop my school fees ,chai)
I no for jump fence then go na for bar
(I be de craze ,eh)
If ah for know , if ah for know , know

[OUTRO]
Yû wèwèh wéhsî rú àbí kônî,
yû wèwèh wéhsî rú àbí könî.
kãdîh â bîè kwá kônî mkû káh,bîè kwá kônî mkû káh,
yû wèwèh wéhsî rú àbí Kônî,
yû wèwèh wéhsî rú ábí kônî,
kãdî â bîè kwá kônî mkû káh,bîè kwá kônî mkû káh.
yû wèwèh wéhsi rú ábî kônî.....
(Ábî kônî).
kãdî bîè kwá kônî mkû káh....
Kônî mkû káh.

 

All song composed and written by Bonzyz Kwakwa
Limbum lyrics translated by Janki N-Sqaure

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl