GRACE DECCA - Nyounga Bekwadi Lyrics | Kamerlyrics
GRACE DECCA

Nyounga Bekwadi

GRACE DECCA

Les Paroles de "Nyounga Bekwadi" par GRACE DECCA

Album: Besoin d'Amour

Année: 1989

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba na bangi bén békwadi
Ba ni nyawa mba dina o mundi
Na si bènè tô moto o ékombo até
(Aba oo nâ bélè nde nja éé)

Mba na bangi bén békwadi
Ba ni londè mba dina o ékombo éé
Na si bènè tô moto o mundi até
(Aba’a oo nâ bélè nde nja éé)

Mba na bangi bén békwadi
Ba ni nyawa mba dina o mundi
Na si bènè tô lôya  o mundi ayé
(Aba’a oo nâ bélè nde nja éé)


Nyunga éé, nyunga  éé
Nyunga éé, nyunga  éé
Ayé mba éé nyunga éé
Nyunga békwadi éé na ma wô sô éé
Nyunga, nyunga  békwadi éé na ma wô sô nèi pusèlè éé
(Nyunga békwadi éé na ma wô sô nèi pusèlè éé)


Nyunga éé, nyunga  éé
Nyunga éé, nyunga  éé
Ayé mba éé nyunga éé
Nyunga békwadi éé na ma wô sô éé
Nyunga, nyunga  békwadi éé na ma wô sô nèi pusèlè éé
(Nyunga békwadi na ma wô sô nèi pusèlè éé)

Mba na bangi bén békwadi
Ba ni nyawa mba dina o mundi
Na si bènè tô moto o ékombo até
(Aba’a oo nâ bélè nde nja éé)

Mba na bangi bén békwadi
Ba ni nyawa mba dina o mundi
Na si bènè tô moto o ékombo ayé

Aba’a oo nâ bélè nde nja éé
Aba’a oo nâ bélè nde nja éé
Aba’a oo nâ bélè nde nja éé

La vérité vient  d’en haut éé
Muna tétè môna (ayé na jai lamba aah)

Ni buki oa o bola iyo oo oi bîsè éé
Ni buki oa o bola iyo oo oi bîsè pôn
Iyo o tôpô tôpô nde nyola njé éé
Iyo o dubwadubwanè nde nyol’a njé éé

La vérité vient  d’en haut éé (ayé na jai lamba aah)
La vérité vient d’en haut éé
muna tétè môna (ayé na jai lamba aah)

Oi biyé lambo nde oa mô o buisè mbako éé
Na wurutu wurutu wurutu mama ooh mba éé na wurutu
Oi biyé lambo nde oa mô o buisè mbako éé
Na wurutu wurutu wurutu mama ooh mba éé na wurutu
Oi biyé lambo nde oa mô o buisè mbako éé
Na wurutu wurutu wurutu mama ooh mba éé na wurutu

La vérité vient  d’en haut éé (ayé na jai lamba aah)
La vérité vient  d’en haut éé
muna tétè môna (ayé na jai lamba aah)
La vérité vient  d’en haut éé

O kwali tè na né bobé
 ( Ombwa nde wamènè boso éé)
O kwali tè na né bobé
( Ombwa nde wamènè boso éé)

Na séngi na o wu nde o Paris
O wônbônè mô o Conakry
Na séngi na o wu nde o Paris
O wônbônè mô o Conakry

Dina lôngô di timbi nde
Nyô ni si ma bô o kôki
Dina lôngô di timbi nde
Nyô ni si ma bô o kôki

Di sengi na wîbi nde môni
Mô nde o wâdi nô o midu
Di sengi na wîbi nde môni
Mô nde o wâdi nô o midu

Ba ni pula désè oa éé dâ lé na osi dédi nô
Ba ni pula désè oa éé dâ lé na osi dédi nô

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl