JEAN CLAUDE MBIMBE - Dibumbe Lyrics | Kamerlyrics
JEAN CLAUDE MBIMBE
Les Paroles de "Dibumbe" par JEAN CLAUDE MBIMBE

Album: Etond'a Ndolo

Année: 1984

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Olololo mba iyo wé
Eboma iyo éé na nde mô
Olololo mba iyo wé é dibumbé
Olololo mba iyo wé éboma iyo
E koyédi bisô o mundi  éé loi kwalé mô
Na éé lulu mô
Na na na
Na na na
Na na na


Olololo mba iyo wé éboma iyo
éé na nde mô
Olololo mba iyo wé é dibumbé
Olololo mba iyo wé éboma iyo
É koyédi bisô o mundi  éé loi kwalé mô
Na éé lulu mô
Mangolo éé iyo ma londi o mundi
Ma buki nde moto o kwala éé
Manyaka éé iyo ma londi o mundi
Ma buki nde myango iyo oo
A bona bami ooh éé

Ponda nya wèngè yo
Bédèmo ésè mbindo éé la
Bwa nde nèni éé ooh
Mbana ponda  nya min minya
Bédèmo ésè nyakaka

Ponda nya wèngè yo
Bédèmo ésè mbindo éé la bwa
Nde nèni éé ooh
Mbana ponda  nya min minya
Bédèmo ésè nyakaka
Kwala lè

O ponda munyèngè nde ba tôndô oa éé
Déngè nyé  tè iyo nde ba joma oa na jongolon
O ponda munyèngè nde ba tôndô oa éé
Déngè nyé  tè iyo nde ba joma oa na jongolon
Africa woman

Na wô, na wô, na wô éé
Na ma wô nde esi bè ndolo o muni mundi ôh
Na wô, na wô, na wô éé
Na ma wô nde esi bè ndolo
O yén ékombo

Na ma lôngô nô na éé loi ma sénga aah
Né nô jûmba na loi ma senga iyo oh
Né nô kosa na loi ma senga
Né nô o tôpô na éé loi ma senga yo
Né nô o langwa na loi ma senga éé
Na ma bélè nô na loma kwala nde na njé ooh
Binyô tukwa bédèmo banyû na wasé nyèsè mô é dôlé ma’a ooh

Na wô na wô na wô éé
Na ma wô nde esi bè ndolo o muni mundi ôh
Na wô na wô na wô éé
Na ma wô nde esi bè ndolo o yén ékombo

Na ma lôngô nô na éé loi ma sénga aah
Né nô jûmba na loi ma senga iyo ooh
Né nô kosa na loi ma senga
Né nô o tôpô na éé loi ma senga yo
Né nô o langwa na loi ma senga éé
Na ma bélè nô na loma kwala nde na njé ooh
Binyô tukwa bédèmo banyû na wasé nyèsè mô é dôlé ma’a ooh

Na ponda ma’a mbambe ndolo mô éta pôn nde o éyala iyo ooh
Na ponda  ma’a bambè ndolo mô éta pon nde o éduka mbamènè mbon
Ma’a mbambè ndolo mô éta nde secret ooh
Nde ni nya wèngè mô nyé nde ndol’a moni
Nyé nde ndol’a mawôndô
Nyé nde ndol’a manguru ngwètè
Nyé nde ndol’a gol na silba, silba
Adu adu adu ooh adu na jai lamba
Iyo ka kô o dikoka
Iyo mbana mbana wèlisanè ka kô o dikoka
Wèlisanè ka kô o dikoka
Iyo mbana mbana wèlisanè

Sèna ponda pa’a mbambè ndolo mô éta pôn nde o éyala iyo ooh
Ponda Ma’a mbambè ndolo mô éta nde secret ooh
Na ponda Ma’a mbambè ndolo mô éta nde ésoka mbamènè mbon
Nde ni nya wèngè mô nyé nde ndol’a môni
Nyé nde ndol’a mawôndô
Nyé nde ndol’a manguru ngwètè
Nyé nde ndol’a gol na silba aah
Nyé nde ndol’a gol na silba, silba
Adu adu adu ooh adu na jai lamba
Iya ka kô o dikoka
Iyo mbana mbana wèlisanè ka kô o dikoka
Wèlisanè ka kô o dikoka
Iyo mbana mbana wèlisanè

Sèna ponda ma’a mbambè ndolo mô éta pôn nde o éyala iyo ooh
Ponda Ma’a mbambè ndolo mô éta nde secret ooh
Na ponda Ma’a mbambè ndolo mô éta nde ésoka mbamènè mbon
Nde ni nya wèngè mô nyé nde ndol’a môni
Nyé nde ndol’a mawôndô
Nyé nde ndol’a manguru ngwètè
Nyé nde ndol’a gol na silba aah
Nyé nde ndol’a gol na silba, silba
Adu adu adu ooh adu na jai lamba
Iya ka kô o dikoka
Iyo mbana mbana wèlisanè ka kô o dikoka
Wèlisanè ka kô o dikoka ka
Iyo mbana mbana wèlisanè

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl