JEAN CLAUDE MBIMBE - Oa Na Oa Lyrics | Kamerlyrics
JEAN CLAUDE MBIMBE
Les Paroles de "Oa Na Oa" par JEAN CLAUDE MBIMBE

ECOUTER LA CHANSON

Lo si wasi tô o sôntanè njika munyèngè mba mô
Na ma sénga nô ééh
Nya lo ma koma békwadi banyû pon
Lo si wasi tô o sôntanè ka ni ndolo mbalè
Mô é ma bowa pôn  mba
Nya lo ma koma békwadi banyû pon
 
(O kumo na minya   bisô mô lé nô)
A si boli tô lambô na lo bwé mô tô mba éé
O kumo na minya   bisô mô lé nô
A si boli tô lambô mbana na lo bwé mô tô mbamènè pôn  éé
Lo bwé mô tô mbamènè pon
A munj’ami oohéé tô mbamènè pon

Lo si wasi tô o sôntanè njika munyèngè mba mô
Na ma sénga nô ééh
Nya lo ma koma békwadi banyû pon
Lo si wasi tô o sôntanè ka ni ndolo mbalè
Mô é ma bongwa pôn  mba
Nya lo ma koma békwadi banyû pon

(O kumo na minya   bisô mô lé nô)
A si boli tô lambô na lo bwé mô tô mba éé
(O kumo na minya   bisô mô lé nô)
A si boli tô lambô mbana na lo bwé
Mô tô mbamènè pôn  éé
Lo bwé mô tô mbamènè pon
A munj’ami oohéé tô mbamènè pon

O puli tè o jombwa njé é bolanè nini wasé né kwad’a  ndolo
Mbalè kè é titi pon njôm o bènè mudumbu o longè na bi éé
Mbana na ndutu nyèsè na ma wèlisanè ndol’angô pôn na ôhh
Na paris nyèsè mô é sômônè mba
(na tôpi na njé éé)
Eé a ndol’ami oohéé
(na tôpi na njé éé)

O puli tè o jombwa njé é bolanè nini wasé né kwad’a  ndolo
Mbalè kè é titi pon njôm o bènè mudumbu o longè na bi éé
Mbana na ndutu nyèsè na ma wèlisanè ndol’angô pôn na ôhh
Na paris nyèsè mô é sômônè mba
(na tôpi na njé éé)
Eé a ndol’ami oohéé
(na tôpi na njé éé)

Tomi nôngô bwami bunya  oa son’a ta iyowo
Tingamè pôn nde mba o ndol’angô
Tomi nôngô bwami bunya  oa son’a ta iyowo
Tingamè pôn nde mba o ndol’angô
Ebanja  oa pôn nde wé pôn mba muto (né jôngèlè la oa na oa)  
Muto nyé na mba na tôndi nô pôn (né jôngèlè la oa na oa)  
Oa pon nde wé pon mba ndolo (né jôngèlè la oa na oa)  
Ndolo nyé na mba na tôndi nô longè (né jôngèlè la oa na oa)  

Ni ndolo lo langwédi nô mba myango o longè  na mô mô a titi pôn
Na léyè sô binyô mô na lo langwéyé mba éé
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)
Ka nyé nde dibangi mènè nde mba mô na sibi nô binyô langwéya mba

Ndolo lo langwédi nô mba myango o longè  na mô mô a titi pôn
Na léyè sô binyô mô na lo langwéyé mba éé
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)
Na ka nyé  wèni mba na nôngé lami dongo éé binyô langwéya mba
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)
Na ma pula pôn nde ni ndolo mô na mô binyô wanéa mba bwanga aah
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)
(iyo ooh binyô langwéa sô mba éé ôh)

Ndolo ooh ésèlè makom mongô ma tôpé
Ba mèndè wôlô o langwa ba mèndè jésèlè
Ndolo ooh esèlè babô ba komé éé
Ba mèndè wôlo o koma ba mèndè jésèlè

Ndolo ooh ésèlè makom mongô ma tôpé
Ba mèndè wôlô o tôpô ba mèndè jésèlè
Ndolo ooh esèlè babô ba komé éé
Ba mèndè wôlo o koma ba mèndè jésèlè

Ndolo ooh ésèlè makom mongô ma tôpé
Ba mèndè wôlô o langwa ba mèndè jésèlè
Ndolo ooh esèlè babô ba komé éé
Ba mèndè wôlo o koma ba mèndè jésèlè

Ndolo ooh ésèlè makom mongô ma tôpé
Ba mèndè wôlô o langwa ba mèndè jésèlè
Ndolo ooh esèlè babô ba komé éé
Ba mèndè wôlo o koma ba mèndè jésèlè

Na bi pôn na lôngè lasu la wèngè lé nde na éé
O tôndi tè muto nika yé bon nde na o také bunya tè
Na si ma bwa bôngô tô bô
Wamènè nde o mèndè wandè mba éé
Ebanja ndol’angô é nyawo nde mba muléma senga tô mba
O nyol’a nginya nyèsè
Nyol’édubé yèsè
Nyol’a ndolo nyèsè
nyol’a kôdi nyèsè
Osi dubanè tè mba bèn biala na ma bwa nde nè
A ndolo ooh muna ndolo éé
O ma bwa sô nè éé
Na ma ja sô wè a ndolo  
 ooh muna ndolo éé
O ma bwa sô nè éé
Na ma ja sô wè a ndolo
Oohh mba éé  
Oohh mba éé  
A ndolo mba éé
Muna ndolo ooh
A ndolo mba éé
Muna ndolo ooh
« Na wôdi nô ben békwadi bèsè na mba na baisè doî la mbembé »
« mbana ba langwéyé mba na angwa aah»
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga ékwad’am éé

Na nanga pôn tè ndôt’angô mô na mô pon
Na tèmi pètè dina lôngô nde na ma tèmènè nô

Na bi sô na longè lasu la wèngè lé pon nde na éé
O tôndi tè muto nika yé bon nde na o také bunya tè
Na si ma bwa bôngô tô bô
Wamènè nde o mèndè wanéyè mba éé
Ebanja ndol’angô é nyawo nde mba muléma senga tô mba
O nyol’a nginya nyèsè
Nyol’édubé yèsè
Nyol’a ndolo nyèsè
nyol’a kôdi nyèsè
Osi dubanè tè mba bèn biala na ma bwa nde nè
A ndolo ooh muna ndolo éé
O ma bwa sô nè éé
Na ma ja sô wè a ndolo  
 ooh muna ndolo éé
O ma bwa sô nè éé
Na ma ja sô wè a ndolo
Oohh mba éé  
Oohh mba éé  mama
 A ndolo mba éé
Muna ndolo ooh
A ndolo mba éé
Muna ndolo ooh

« Ka bonè bunya doî la ndolo pètè »
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga ékwad’am éé

Na bi sô na longè lasu la wèngè lé pon nde na éé
O tôndi tè muto nika yé bon nde na o také bunya tè
Na si ma bwa bôngô tô bô
Wamènè nde o mèndè wanéyè mba éé
Ebanja ndol’angô é nyawo nde mba muléma senga tô mba
O nyol’a nginya nyèsè
Nyol’édubé yèsè
Nyol’a ndolo nyèsè
nyol’a kôdi nyèsè
Osi dubanè tè mba bèn biala na ma bwa nde nè
A ndolo ooh muna ndolo éé
O ma bwa sô nè éé
Na ma ja sô wè a ndolo  
 ooh muna ndolo éé
O ma bwa sô nè éé
Na ma ja sô wè a ndolo
Oohh mba éé  
Oohh mba éé  mama
 A ndolo mba éé
Muna ndolo ooh
A ndolo mba éé
Muna ndolo ooh

Ka bonè bunya doî la ndolo pètè
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga éé
A ndol’am o senga ékwad’am éé

Na nanga pôn tè ndôt’angô mô na mô
Na tèmi pètè dina lôngô nde na ma tèmènè nô
ooh muna ndolo éé
O ma bwa sô nè éé
Na ma ja sô wè a ndolo  
A ndolo mba éé
Oohh mba éé  
Oohh mba éé  mama
Muna ndolo ooh
A ndolo mba éé
Muna ndolo ooh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl