EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS - Longe La Muto Lyrics | Kamerlyrics
EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS
Les Paroles de "Longe La Muto" par EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS

Album: Longe la muto - Cathy

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Longè la muto lé nde ka la mbodi éé
Idiba ésè dôlô ndèndèlè asè bwam
Ebiamu panya  lao  din ni bô tè
Kwéd’ ao esi pôti pè
A muto na nde wé nô

Longè la muto lé nde ka la mbodi éh
Idiba ésè dôlô ndèndèlè asè bwam
Ebiamu panya  lao  din ni bô tè èèh
Kwéd’ ao esi pôti pè
A muto na nde wé nô

Dangwa bwam
A muna iyooh
Dangwa bwam
A muna tétè èèh
Osi bolanè pon longè loko
Minya mi tombi bobé
Di kumi ndosé jita
A muna iyooh
A muna iyo oo
A muna iyo ooh

Mabola masu ma tomsè bobé éé
A muna iyo njé mènè
Ma wusè masu ma tomsè jita éé
A bona iyo éé étôlôlô yé
Di kanè loba éé bunya tè
Dikanè mô éé disi wôlô
Di kanè loba éé bunya tè
A lakisè mawusè masu

Mabola masu ma tomsè bobé é
A bona iyo njé mènè
Ma wusè masu ma tomsè jita éé
A bona iyo éé étôlôlô yé
Di kanè loba éé bunya tè
Dikanè mô éé disi wôlô
Di kanè loba éé bunya tè
A lakisè mawusè masu
Di kanè loba éé bunya tè
Dikanè mô éé disi wôlô
Di kanè loba éé bunya tè
A lakisè mawusè masu

Mabola masu ma tomsè bobé éé
A bona iyo njé mènè
Ma  wusè masu ma tomsè jita éé
A bona iyo éé étôlôlô yé
Di kanè loba éé bunya tè
Dikanè mô éé disi wôlô
Di kanè loba éé bunya tè
A lakisè mawusè masu
Di kanè loba éé bunya tè
Dikanè mô éé disi wôlô
Di kanè loba éé bunya tè
A lakisè mawusè masu

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl