NGALLE JOJO - Papa est Jaloux Lyrics | Kamerlyrics
NGALLE JOJO

Papa est Jaloux

NGALLE JOJO

Les Paroles de "Papa est Jaloux" par NGALLE JOJO

Album: Papa Est Jaloux

Année: 1980

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Wéé lobiya éé ooh
Lobiya ponda nyé bobé éé ooh
Oyoo  lobiya éé ooh
Lobiya  o bola ponda nyé bobé éé ooh
Wéé lobiya éé ooh
Lobiya ponda nyé bobé éé ooh
Oyoo  lobiya éé ooh
Lobiya  o bola ponda nyé bobé éé ooh

Tô malea éé loi banga  
Ebanja mundi mwé bobé éé ooh
Tô malea éé loi banga  
Ebanja mundi mwé bobé éé ooh

Nga o ma nyimèlè nde mba o loko éé
O nyimèlè oi biya éé
Nga o ma jama nde maloko éé
O jama o biya éé
Nga o ma kosa nde mangando éé
O kosa o biya éé
Nga o ma longwéa nde malôndô éé
O dangwa o bobèlè éé
Nga o ma tôpô nde bomi bwambo éé
Sèlè yômisè yémè éé
Nga o ma dipa nde chér’angô éé
O biya pè o lèlè

Nga o ma nyimèlè nde mba o loko éé
O nyimèlè oi biya éé
Nga o ma jama nde maloko éé
O jama o biya éé
Nga o ma kosa nde mangando éé
O kosa o biya éé
Nga o ma longéa nde malôndô éé
O dangwa o bobèlè éé
Nga o ma tôpéa nde bomi bwambo éé
Sèlè yômisè yémè éé
Nga o ma dipa nde chér’angô éé
O biya pè o lèlè

Wé nô kosa mani mangando éé
Papa ai tôndi nika  
Wé nô o pôngilanè ma misô môngô
Papa ai tôndi nika
Wé nô o nyuwa matongo môngô nika
Papa ai tôndi nika
Wé nô o yômisè éduwé na éé
Papa ai tôndi nika
Wé nô o dipa misô épasi na épasi
Papa ai tôndi nika
Papa est jaloux éé
Papa est jaloux éé
Papa est jaloux éé
Papa est jaloux éé
Papa est jaloux éé
Papa est jaloux éé

O ma kosa tè makosa ma wudu
O kosa o biya éé
O ma kosa tè makosa ma ndèngu
O kosa o biya éé
O ma kosa tè munj’a moto éé
O biya na kwédi nyé o bèbè ooh
Nga o ma tingè nde mum’a moto éé
O biya o biya éé
Nga  o ma kosa nde éé makosa ma ngila
O biya o biya éé
Nga o ma dipa nde chéri éé
O biya pè o lèlè
Papa ai tôndi nika
Cheri  est jaloux éé
Papa ai tôndi nika
Cheri  est jaloux éé
Papa ai tôndi nika
Cheri  est jaloux éé
Papa ai tôndi nika
Cheri  est jaloux éé

Makosa makosa
Makosa sa sa kosa
Makosa kosa
Makosa sa sa

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl