MICHEL KINGUE - Longe La Penya Lyrics | Kamerlyrics
MICHEL KINGUE

Longe La Penya

MICHEL KINGUE

Les Paroles de " Longe La Penya" par MICHEL KINGUE

Album: Longe La Penya

Année: 1975

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Longè la pénya
Di poi nô o mbo’asu
Longè la pénya
Di boi nô o mboa’su
Mundi mwa wasé
Mwèsè mu ni tukwa aahh
A ndol’am ooh, a ndol’am oo di mende kô bola aah
A ndol’am ooh , ndol’am ooh son ja na mba aah

Longè la pénya
Di poi nô o mbo’asu
Longè la pénya
Di boi nô o mboa’su
Mundi mwa wasé mwèsè mu ni tukwa aahh
A ndol’am ooh,  ndol’am oo di mende kô bola aah
A ndol’am ooh , ndol’am ooh son ja na mba aah

Wéé longè la pénya di nyakisanè mba
Wéé din longè èèh ésè ndutu mènè
Iyo ooh na ma bwa nè o din longè èè

Mbana din longè, din la mbèngè
Mbana din longè éé , din la wèngè
Iyo ésè  békwali  misôsi tô nè èè
Wé éé nyôro ooh
Mama ooh na bwa nè ésè také éé
Tô beaufort é titi nyôngi nya bwa mba aah
Iyo éé a mama aah
A mama ooh na ma jâ wè èèh
Mbana iyo éé a papa longè di tombi bobé éé na ma bwa nè

Mbana din longè, din la mbèngè
Mbana din longè éé , din la wèngè
Iyo di tombi bobé také tô nè èèh
Tô beaufort é titi nyôngi nya bwa mba aah
Tô karosin é titi na wô mwititi

E ngingilayé éwésé
Mbana é ngingilayé éwésé éé

Wé éé longè la penya mbana di nyakisanè mba aah
Tô karosin é titi na wô mwititi
Tô beaufort é titi nyôngi nya bwa mba aah

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl