DINA BELL - Mbemb'a Iyo Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Mbemb'a Iyo

DINA BELL

Les Paroles de "Mbemb'a Iyo" par DINA BELL

Album: Mbemb'a Iyo

Année: 1980

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

O senga maléa éh, o senga maléa éh
O senga maléa a muna ooh
O senga maléa éé, o senga maléa éé
O senga maléa a muna ooh
Békwadi ba wèngè éé, bé titi ba lèkè  bwanga éé
O senga maléa  a muna ooh

Man mabola ma nini pond’a éé
Ma titi ma lèkè bwanga éé
O senga maléa a muna ooh

O senga maléa éé, o senga maléa éé
O senga maléa a  muna ooh
O senga maléa éé, o senga maléa éé
O senga maléa a  muna ooh

Wé tè kè sôngômè la bunya tè lé nde muka
Mba mô na bèn nde lami lambo
Na ma baisè nô tétè éé
Tô ébè nde ponda bobé nde
E wèlè mba dama o nyingo
Na ma baisè nde nu sango
na mô a senganè tô mba na éé
Maboa ma bobé ma sambé tô mba éé
Békwadi ba nginya pè
Bé katé tô mba éé nâlé éé

Maboa ma bobé
Ma sambé tô mba éé
Békwadi ba nginya
Pè bé katé tô mba éé nâlé éé

Maboa ma bobé ma sambé tô mba éé
Békwadi ba nginya pè bé katé tô mba éé nâlé éé

Maboa ma bobé
Ma sambé tô mba éé
Békwadi ba nginya
Pè bé katé tô mba éé nâlé éé

Tô mutowa mwa ndedi nde
Mu pèlè tô mba éé
Mu tèsè tô mba o duala
Nâ  mba  na simsè muléma éé nâlé éé

Maboa ma bobé
Ma sambé tô mba éé
Békwadi ba nginya
Pè bé katé tô mba éé nâlé éé

Maboa ma bobé ma sambé tô mba éé
Békwadi ba nginya pè bé katé tô mba éé nâlé éé

Maboa ma bobé
Ma sambé tô mba éé
Békwadi ba nginya
Pè bé katé tô mba éé nâlé éé

Wé a muna, muna  wé nga njé mô o balanè nô mba na
Ba nyimèlè muna o duala na dina mô é wè éé
A  muna, muna  wé a muna njé mô o balanè nô mba na
Na nyimèlè   muna o duala na dina mô é wè éé

A  muna, muna  wé
A muna njé mô o balanè nô mba na
Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé
A  muna, muna  wé
A muna njé mô o balanè nô mba na
Na nyimèlè ngôn’a duala
Na dina mô é wè éé

A  muna, muna  wé
A muna njé mô o balanè nô mba na
Na nyimèlè  muna o duala
Na dina mô é wè éé
A  muna, muna  wé
A muna njé mô o balanè nô mba na
Na nyimèlè  muna o duala
Na dina mô é wè éé

A  muna, muna  wé a muna njé mô o balanè nô mba na
 Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé
A  muna, muna  wé a muna njé mô o balanè nô mba na
 Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé

Binyô langwéa tè mba
Binyô wandéa mba nyam muto na mô a lôké tô mba éé
Na wô, na wô
Nâ muna mumi mô a  mala sô éé è nanganè éé
Mbalè na bwa nyolo éé

iihh a muna oohéé
A mun anjé o bolanè nô mba na
Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé
A  muna, muna  wé nga njé mô o balanè nô mba na
Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé

O titina o lôkô mba
Tô lo bwéa nde mba ejangè éé éé mbana é paki bondènè éé
Na min misima ma longè mi katé mba éé na kasi éé ooh
Nde mbalè na bwa nyolo éé a mun’ami oo

iihh a muna oohéé a muna njé o bolanè nô mba na
Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé
A  muna, muna  wé a muna njé mô o balanè nô mba na
 na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé
Wé a mako oo,a mako epoh wé wè éé
Na timbi a duala na dina mô é wè éé
Wéé ba lucie éé, ba lucie epoh é wè éé
Na timbi nde  muna o duala na dina mô é wè éé
Wéé a muna ohéé nga njé mô o bolanè nô mba na
Na nyimèlè muna duala na dina epoh é wè éé
A  muna, muna  wé nga njé mô o balanè nô mba na
Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé
Na nyimèlè ngôn’a duala na dina mô é wè éé

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl