TOTO GUILLAUME - Mundende Mwa Bedimo Lyrics | Kamerlyrics
TOTO GUILLAUME

Mundende Mwa Bedimo

TOTO GUILLAUME

Les Paroles de "Mundende Mwa Bedimo" par TOTO GUILLAUME

Album: Makossa Digital

Année: 1983

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON


Ahh, ahh na wô éé a muna ma’a ya ya ya aie
Ahh ahh ayé yé yé éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom ooh
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga t iéé
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Mundende mwa bédimo  mu tôpédi mba o mulopo mwa nôngô éé
Mundende bédimo  mu tôpédi mba o mulopo mwa nôngô éé
Sèna mbéna  éé
Mundende bédimo  mu tôpédi mba omulopo mwa nôngô éé
Mundende mwa bédimo  mu tôpédi mba o mulopo mwa nôngô éé
Sèna mbéna  éé sèna mbéna  éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom ooh
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom iéé
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Na ba bwé mô éé nde ba tonsè ébasi éé
Mbana Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Na ba bwé mô éé nde ba tonsè ébasi éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom’ iooh
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom iéé
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom ooh
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga mbana 
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom ooh
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom iéé


Mô Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Bâ nde ba ta na mô o yidi 
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Inôni bè i wana myango oo 
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Kurukwa kwa kwa kurukwa éé
A kuru tongo oohhh
Na wa lam diba éé nèi monga ooh
Na wa lam diba éé nèi monga éé
Na wa lam diba éé nèi monga
Na wa lam diba éé nèi monga éé
Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Na ba bwé mô éé nde ba tukisanè ekombo
Mbana Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Na ba bwé mô éé nde ba tukisanè ekombo
Na wô lam mba éé nèi monga ooh
Na wô lam mba éé nèi monga éé
Na wô lam mba éé nèi monga tom iéé
Na wô lam mba éé nèi monga éé


Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés 
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés 
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés 
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés ba nde bata o yidi
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
A dipito na diwé na diwé
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Ba nde ba ta o yidi
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés 
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Ba nde bata o yidi, Bai bakèlè na éé
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Ba nde ba ta o yidi ba ni bakèlè na éé
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Bai bakèlè na éé
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
...
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Pa’a dipito na diwédiwédiwédiwés
Ba nde bata o yidi
Ba nde bata o yidi

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl