MONI BILE - Chagrin d'Amour Lyrics | Kamerlyrics
MONI BILE

Chagrin d'Amour

MONI BILE

Les Paroles de "Chagrin d'Amour" par MONI BILE

Album: Chagrin D'amour

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mumi  langwéa tè mba, langwéa tè mba aah
Mumi bisè tè mba, bisè mba ndo ooh

Njé mô na bolanè nô oa o longè
Muléma muni kèyè nde mba

Mumi  langwéa tè mba, langwéa tè mba
mumi bisè tè mba, bisè mba ndo ooh
Njé mô na bolanè nô oa o longè
Muléma muni kèyè nde mba

Nde mba mô na bènè na lami lambo
pap’ami ooh
Nde mba mô na bènè na nyami ndutu éé
Muléma mu kèyè nde mba aah
Nde mba mô na bènè na lami lambo
Pap’ami ooh
Nde mba mô na bènè na nyami ndutu éé
Muléma mu tèmè nde mba aah
Wèè o nyol’a ni nginya lambo  éé

Muléma mwé na ndutu  o tétén ami éé
Muléma mwé na ndutu  o tétén ami éé lambo a ya bolanè éé
Muléma mwé na ndutu  o tétén ami éé
Muléma mwé na ndutu  o tétén ami éé lambo a ya bolanè éé

A mumi,
A mumi oa éé yo ooh, wé éé oh
Ndutu, ndutu éé oi sanbwèlè mba a ndolo a pambilanè éé wé éé
Mumi ooh ebol’a ndutu éé
Mumi ooh ebol’a ndutu éé lambo manyaka éé

Esibè na také na taki nô o mbo’angô éé
Esibè na suffer éé na suffer nô o mbo’angô éé
Wé éé a mumi ooh
Bôngô bwa londa nde mba o muléma aah
Tôndô mba, kiyè mba aah

Njôm’a njé na boli tè oa
Muléma mwam nde o takisè nde mô
O nyol’a njé na bakè tè oa
Longè lam a mumi ooh njôm’a njé éé
(Bisè mba, bisè mba, bisè mba mumi oo njôm’a njé)
Njôm’a njé na na boli tè oa
Muléma mwam nde o takisè nde mô
O nyol’a njé na bakè tè oa
Longè lam a mumi ooh njôm’a njé éé
(Bisè mba, bisè mba, bisè mba mumi oo njôm’a njé)
Njôm’a njé na na boli tè oa
Muléma mwam nde o takisè nde mô
O nyol’a njé  na bakè tè oa
Longè lam a mumi ooh njôm’a njé éé
(Bisè mba, bisè mba, bisè mba mumi oo njôm’a njé)

Iyo nga  na nôngi ndol’a ndut’  adu  sésé é buki mba
Bunya tè na méya éé
( bunya tè na méya éé yowo)
( bunya tè na méya nde ndol’ami ndolo a dî  mba ala éé )

Iyo nga   na nôngi ndol’a ndut’ adu  sésé é buki mba
Bunya tè na méya éé
( bunya tè na méya éé yowo)
( bunya tè na méya nde ndol’ami ndolo a dî  mba ala éé )

Iyo nga   na nôngi ndol’a ndut’ adu  sésé  nya bwa  mba
Bunya tè na méya éé
( bunya tè na méya éé yowo)
( bunya tè na méya nde ndol’ami ndolo a dî  mba ala éé )

Ma mambo   nde ma mènde bolanè mba mumi iyo na tapa lambo  éé
(pôlè lambo, pôlè lambo éé oi tapé moto éé)
Mambo   man  ma mènde bolanè mba mumi iyo na pôlè  mbota éé
(pôlè lambo, pôlè lambo éé oi tapé mbota éé)
Mambo   man  ma mènde bolanè mba mumi iyo na tapa lambo  éé
(pôlè lambo, pôlè lambo éé oi tapé mbota éé)
Mambo   man  nde ma mènde bolanè mba mumi iyo na pôlè  mbota éé
(pôlè lambo, pôlè lambo éé oi tapé mbota éé)

Mba mô na poi  lami diba na boli oa ndolo oyè oyè èèh
Mba mô na tôndô lami diba na séya oa  mbota  humm
Trôble, trôble na tè na o bwindéa éé
Humm na tondi nde longè la  ndutu éé, mumi ooh ébol’a ndutu éé na kusé bwanga éé
Humm na kusé bwanga,  na kusé bwanga oyè èè
Obéa mba ni ndinga
(Iyo  nde na ben nde longè la ndutu mumi ooh)
(Iyo nde na ben nde longè la ndutu mumi ooh sésé nya bwa mba mba éé)
(Iyo  nde na ben nde longè la ndutu mumi ooh)
(Iyo nde na ben nde longè la ndutu mumi ooh sésé nya bwa mba mba éé)
(Iyo  nde na ben nde longè la ndutu mumi ooh)
(Iyo nde na ben nde longè la ndutu mumi ooh sésé nya bwa mba mba éé)

Mum’am nya ndolo ooh
Chéri de mon cœur
Munyèngè na baisè nô bo bulu nèi kusi pè tô lambo éé
( a mum’am bola mba raison)

Mum’am nya ndolo ooh
Cheri  mon  bébé d’amour
Munyèngè na baisè nô bo bulu nèi kusi pè tô lambo éé
(éé a mum’am bola mba raison)

Amour ( ndolo l’amour nya mwa mba nin ngédi éé)
Amour ( ndolo l’amour nya mwa mba nin ngédi éé)
Amour ( ndolo l’amour nya mwa mba nin ngédi éé)
Amour ( ndolo l’amour nya mwa mba nin ngédi éé)

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl