JEAN PIERRE ESSOME - Soma Loba Lyrics | Kamerlyrics
JEAN PIERRE ESSOME

Soma Loba

JEAN PIERRE ESSOME

Les Paroles de "Soma Loba" par JEAN PIERRE ESSOME

Album: Soma Loba (Single)

Année: 2013

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Binyô télè miléma
Binyô lambè matoi
O senga yén élong’a ndolo
Yéhova a sésabè o môny na wasé
Ebanja na nded’awo é kolo ooh

[CHŒURS]
Wéwéwé télè miléma binyô, binyô lambè matoi
O senga yén élong’a ndolo
Yéhova a sésabè o môny na wasé nded’awo é kolo ooh

Soma loba, soma loba
O ben tè dâ la bunya éé soma loba
Soma loba, soma loba
O ben tè dâ la bunya soma loba

Minya ma nini ponda, tô sona loko
Moto moto tè na mô mènè
Minya ma nini ponda, tô sona loko
Moto moto tè na mô mènè éé
O dédi tè makabo na fufu a mama ooh
Oa, oa soma loba o wékédi yèkètè a mongwanè

[CHŒURS]
Soma loba, soma loba
O ben tè dâ la bunya éé soma loba
Soma loba, soma loba
O ben tè dâ la bunya éé soma loba

[….]

Ayé mba muna nyuwé éé
Mulémé mwé mba sésé
Sè sésé bwambi oa mènè ya o  sunga mba éé
Wésèlè tè mba na ndutu éé
A mam’ami na wédi éé
Sabanganè mba na jita lèsè,
Sabanganè na nded’a loba

[CHŒURS]
Soma loba, soma loba
O ben tè dâ la bunya éé soma loba
Soma loba, soma loba
O ben tè dâ la bunya éé soma loba

Munyengè mu lôndi mba o tétén a muléma
Yésu kristo é na mba sè pon sô é mba oa

Ayé  mba na si ma soya pè èèh
yésu kristo é mba
Bulu mba na si ma bwa bôngô
O  tétèn é na mba

Munyengè mu lôndi mba o tétén a muléma
Yésu kristo é na mba sè pon sô é mba oa
Munyengè mu lôndi mba o tétén a muléma
Yésu kristo é na mba sè pon sô é mba oa
Munyengè mu lôndi mba o tétén a muléma

So soma sô loba sésa mô
So so so soma sô loba sésa mô
Bulu na mwésé
So soma sô loba sésa mô
So so so soma sô loba sésa mô

Mabola môngô ma tomsè jita
Nde bébango ba ndolo pè o nyol’angô pè mulémlém
O boli sô longè lôngô o sunga bisô
A papa ooh dai ma timsèlè binyô masoma

So soma sô loba sésa mô
Bulu na mwésé
So so so soma sô loba sésa mô
Bélè èèh
So soma sô loba sésa mô
Bulu na mwésé
So so so soma sô loba sésa mô
Oi wôlô tô bunya aah
So soma sô loba sésa mô

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl