MONI BILE Feat BEN DECCA - Nasi Lingui Lyrics | Kamerlyrics
MONI BILE

Nasi Lingui

MONI BILE Feat BEN DECCA

Les Paroles de "Nasi Lingui " par MONI BILE

Album: Nasi Lingui / Esous Bangwa

Année: 1985

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba nde bé nô wasa na éé
Mba nde bé nô nyawa éé
Mba nde bé no sôsô na ee o
Mboko mwa manjangi
Mba nda bé nô wasa na éé
Mba nde bé nô nyawa éé
Mba nde bé no sôsô na ééo
Mboko mwa manjangi

To muwèlè mba diya o muléma  èi bè pôn éé
Tô muléyè  mba muni éé a muna mama a sènènè éé

Ituwéd’a muna mama ooh nèi bènè tô mukayè mba o mundi éé
A nuni muna papa
Ituwéd’a muna mama ooh nèi bènè tô mukayè mba o mundi éé

Oa baisè  nja, oa wé nde nja
Oa baisè  nja, oa wé nde nja
Oa baisè  nja, oa wé nde nja
Oa baisè  nja, oa wé nde nja

Mba ndé bé nô wasa na éé
mba nde bé nô nyawa éé
Mba ndé bé no sôsô na éé
O mboko mwa manjangi
Mba ndé bé nô wasa na éé
Mba nde bé nô nyawa éé
Mba ndé bé no sôsô na éé
O mboko mwa manjangi

To muwèlè mba diya o muléma   èi bè pôn éé
Tô muléyè  mba muni éé a muna mama a sènènè éé
Ituwéd’a muna mama ooh nèi bènè tô mukayè mba o mundi éé
A nuni muna colère
Ituwéd’a muna mama ooh nèi bènè tô mukayè mba o mundi éé
Oa baisè nja, oa baisè nja
Oa baisè nja, oa baisè nja
Oa baisè nja, oa baisè nja
Oa baisè nja, oa baisè nja

Ndut’a longè lam éé a sona papa
Sés’a longè lam éé a ndo oo voila

Nèi ta pon nôngèlè na wamènè nu bèn mba
Wamènè pè nde o mandisè mba éé ooh
Nasi ta pon nôngèlè na wamènè nu bèn mba
Wamènè pè nde o mandisè mba éé ooh

Mambo o  wasé wan  mbana sésé bwambi iih
Mambo mé o wasé wan mbana ndutu tô nè éé
Ombwa din dibongo  nde o nukwèlè mô wamènè èèh
O ma sâ mbot’ango nde o dokwèlè mô wamènè èèh
Loba a nèngè oa éé

O titina o bè munyèngè tô bunya éé
O si tondi na o bènè munyengè tô bunya éé
Biya sô na éé
Na si lingi éé na si lingi éé
Na si lingi éé na si linganè oa  éé
Na si lingi éé na si lingi éé
Na si lingi éé na si linganè oa  éé

O muna  diya pè mba aah
O muna diya wala aah
O muna diya pè mba aah
O muna diya wala aah
Mba na bakè oa muléma mwami éé
Na kanè nde na dina lôngô éé
Ba bomèlè nde mba mbasa o nyol’angô
Sè na oa mô wé nde bolanè mba
Biya sô na éé a mama ooh

Na si lingi éé na si lingi éé
Na si lingi éé na si linganè oa  éé
Na si lingi éé na si lingi éé
Na si lingi éé na si linganè bô  éé

Papa a linganè  mony’a midongo
herman ooh na méya éé
Papa a linganè môny’a midongo
Fabien ooh na ndutu éé
Papa a linganè mony’a midongo
Herman ooh na méya éé
Papa a linganè môny’a midongo
FABIEN ooh na ndutu éé

Son a du uuh, son a du ooh oho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé
Son a du uuh, son a du ooho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé

Ison a mama até éé
Na mianga até éé
Mu pungu môngô até
Bekwadi bôngô até
Mbana njé mô oa éé
Oa iyo yé pon manyaka
ndutu jita o longè
Mba mô na méya, mba mô na méya
Mba mô na méya o longè éé

Son a du uuh, son a du ooh oho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé
«  Esu’a yé nde o mundi yé pè o bongô »

Son a du uuh, son a du ooh
Son a du uuh, son a du ooh sésé éé
« Nde také nyé ndé sè o mâ ma nu sango »

Ndutu uuh ndutu
Yé tè munyèngè munyèngè èèh

Son a du uuh, son a du ooh oho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé
« Moto tè a ben nyao mbasa”
Son a du uuh, son a du ooh oho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé
 « Nyam mbasa, nyam basa é buki mba o bambè »
Son a du uuh, son a du ooh oho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé
 « Esu’am yé nde o mundi, yé pè o bôngô »
Son a du uuh, son a du ooh oho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé
 « Nde na bakè nde mèsè, mèsè na nu sango »
Son a du uuh, son a du ooh oho
Son a du uuh, son a du ooho sésé éé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl