EMILE KANGUE - Nje Mo Na Mene No Na Lyrics | Kamerlyrics
EMILE KANGUE

Nje Mo Na Mene No Na

EMILE KANGUE

Les Paroles de "Nje Mo Na Mene No Na" par EMILE KANGUE

Album: Sele Dutea

Année: 1984

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

(Njé mô njé mô a ndolo)
(Njé mô njé mô a ndolo)
(Njé mô njé mô a ndolo)

Oa mènè nde o kwalanè mba na éé
Muléma mwami mwa lunga éé oi sowa
Oa mènè nde o kwalanè mba na muna muni yo ooh
Oi sowa, oi sowa éé tô bunya wé ééh

Oa mènè nde o kwalanè mba na ndoma muni
Muléma môngô o dibumi éé tô bôngô
(Njé mô njé mô a ndolo)
Oa mènè nde o kwalanè mba na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Bekwadi bam o longè éé oi sowa
O ni tèmè nde mba o boso éé oa lowa mba
O ni tèmè tè ma mercedes oa myôngwa mba
O ni kwalisanè mba njé éé
Njé mô muna mama na njé mô na mènè nô na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô, njé mô  muna du ooh, njé mô na mènè nô na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô muna mama na njé mô oa kwésè  nô mba éé

Ombwa tè mba éé éyoma lambo yé na na léyè no ésungwa mbôti éé a lowa mba
Ombwa tè mba éé éyoma lambo yé na muna iyo ooh na léyè no ésungwa drôsi éé a lowa mba
Ombwa tè mba éé éyoma lambo yé na na bolédi nô ndûta na kako éé a lowa mba
A ni tèmè tengè motowa a myûngwa mba
A ni tomba tè mba o mbusa tutu a lowa mba
A ni tèngènè mba ngéa wé éé a muna mama njé mô na mènè nô na éé
Njé mô , njé mô éé, njé mô a muna yo ooh njé mô mba désè nô mba éé ka nyakaka
Njé mô , njé mô éé, njé mô a muna yo ooh njé mô na mènè nô na éé

O nyol’angô éé mbia mu bangi mba
O nyol’angô éé na bôlônè makôm
(Njé mô njé mô a ndolo)
O nyol’angô éé papa a bangi mba
Njé mô na mènè  nô na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô , njé mô éé, njé mô a muna yo ooh njé mô na mènè nô na éé
Njé éé, njé a ndolo
Njé mô , njé mô a ndolo wé éé
Njé éé, njé a ndolo
Njé mô , njé mô a ndolo wé éé
Njé mô , njé mô, njé éé a ndolo wé éé
Njé mô , njé mô éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô na na mènè nô na éé bunya  tèngè
(Njé mô njé mô a ndolo)
O ma désè nô mba éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô njé, njé mô njé mô na mènè nô na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
 Njé mô , njé mô éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô njé, njé mô njé mô na mènè nô na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô , njé mô éé
Njé mô njé, njé mô njé mô na mènè nô na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Njé mô , njé mô éé
Njé mô njé, njé mô njé mô na mènè nô na éé
(Njé mô njé mô a ndolo)
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé wé wé wé éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
A ndolo ooh a ndolo ooh
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé

« Attention Bal à terre tout le monde descend »
Na yô ôhh

Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé
Wé éé a ndolo éé

Njé mô njé, njé mô njé mô o ndolo  éé
Njé mô njé, njé mô njé mô o ndolo  éé
Njé mô njé, njé mô njé mô o ndolo  éé
(mba mô na wôdi o dâ mbindo éé)
Njé mô njé, njé mô njé mô na mènè nô na éé
(mba mô na wôdi o dâ nyakaka éé)
Njé mô njé, njé mô njé mô na mènè nô na éé
(mba mô na wôdi bédimè)
Wé éé a ndolo éé
(Wé éé a ndolo éé)
(Wé éé a ndolo éé)
(Wé éé a ndolo éé)
(Wé éé a ndolo éé)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl