JEAN PAUL MONDO - Sona Papa Lyrics | Kamerlyrics
JEAN PAUL MONDO

Sona Papa

JEAN PAUL MONDO

Les Paroles de "Sona Papa" par JEAN PAUL MONDO

Album: Sona Papa

Année: 1984

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A mot’a musiki éé mbana wé lambo éé ohoh
(oa mô o wèlè terminer  wana o mundi éé)
A mot’a musiki éé mbana wé lambo éé ooh
(oa mô o wèlè terminer  wana o mundi éé)

Ombwa tè muléma mwam mu ma taka nô nyol’angô
(Na tôndi pon nde oa éé ohoh)
Ombwa tè muléma mwam mu ma taka nô nyol’angô
(Na tôndi pon nde oa éé ohoh)
Ombwa tè muléma mwam mu ma taka nô nyol’angô
(Na tôndi pon nde oa éé ohoh)
Ombwa tè muléma mwam mu ma taka nô nyol’angô
(Na tôndi pon nde oa éé ohoh)

A mot’a musiki éé mbana wé lambo éé ohoh
(oa mô o wèlè terminer  wana o mundi éé)
A mot’a musiki éé mbana wé lambo éé ooh
(oa mô o wèlè terminer  wana o mundi éé)

Ombwa tè muléma mwam mu ma taka nô nyol’angô
(Na tôndi pon nde oa éé ohoh)
Ombwa tè muléma mwam mu ma taka nô nyol’angô
(Na tôndi pon nde oa éé ohoh)

A mama na tiki nde ndiyo éé  (kè na minda timba éé)
A mama na tiki nde ndiyo éé (kè na minda timba éé)
A mama na tiki nde ndiyo éé  (kè na minda timba éé)
A mama na tiki nde ndiyo éé (kè na minda timba éé)

(bunya  diba éé munyèngè éé)
(télè dibum éé munyèngè éé)
(bunya  diba éé munyèngè éé)
(télè dibum éé munyèngè éé)
(bunya  diba éé munyèngè éé)
(télè dibum éé munyèngè éé)

« éé le petit poison devenu grand »

«  mwénjam mô na mba nâ na sè lôkô nyolo, lôngô sô iwèû »

« éé, eyangayè mambambè a bôti kaba, môna wèngè tè wèngè »
Masao …
Masao …
Masao …
Masao …

Mbana petit papa éé  ( yômsè sona ngondo éé)
Mbana petit papa éé  ( yômsè sona ngondo éé)
A sika son a dikosa (na mô a yomsè sona ngondo éé)
A sika son a dikosa (na mô a yomsè sona munyû éé)
Fiyô (kôkô kô kôkô)
Fiyô (kôkô kô kôkô)
Fiyô (kôkô kô kôkô)
Fiyô (kôkô kô kôkô)

Masao …
Masao …
Masao …
Masao …

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl