GILLY DOUMBE - Makossa Syndrum Lyrics | Kamerlyrics
GILLY DOUMBE

Makossa Syndrum

GILLY DOUMBE

Les Paroles de "Makossa Syndrum" par GILLY DOUMBE

Album: Makossa Syndrum

Année: 1990

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nèi senga pè békwadi mundi na
Na si senga pè békwadi mundi na éé
(Ndolo nyé nd’ésua mbôlon nyé nde lôsis)

Nèi senga pè békwadi mundi na
Na si senga pè békwadi mundi na éé
(Ndolo nyé nd’ésua mbôlon nyé nde lôsis)

Mô mô nyé nde ka mbonji é ma dèbè nde
E kusa dibongo biya na nya buisè mapupulan mao
Mô mô nyé tè botéa na éé
E bôbi mabôngô
Kaka lèlè mô éé, o mènè lambo éé
É ma tèmè sinja aah
Mô é koki pètè né mala kô dibudu éé
E ma pula pupwa
Satana boli pètè o kusa ndol’a bobé éé
Oa mô bîya wèlisanè éé

Muléma mwé nde ka wuma sésé tè
Muléma mwé nde ka wuma sésé tè éé
(Mô mô mû kusitèngè son’a ébango o tuka aboki éé)

Muléma mwé nde ka wuma sésé tè
Muléma mwé nde ka wuma sésé tè éé
(Mô mô mû kusitèngè son’a ébango o tuka aboki éé)

Bambèlè mba simsè mba ndolo éé (Bambèlè mba simsè mba ndolo)
Bambèlè mba simsè mba ndolo éé (Bambèlè mba simsè mba ndolo)
Bambèlè mba simsè mba ndolo éé (Bambèlè mba simsè mba ndolo)
Bambèlè mba simsè mba ndolo éé (Bambèlè mba simsè mba ndolo)

Nin nyai nya ndolo éé(é buki ni nya mérie- john)
E tèm tè oa o diya nâ (é buki ni nya mérie- john)
Nin nyai nya ndolo mô (é buki ni nya mérie- john)
E tèm tè oa o diya nâ (é buki ni nya mérie- john)
I not see’ am , I not see’ am

Iyo iyo iyo ooh (é ma buka ndolo éé)
Iyo iyo iyo ooh (é ma buka ndolo éé)
É ni pèyè ka katé (é ma buka ndolo éé)
E ni kata moyo oh (é ma buka ndolo éé)

Iyo iyo iyo ooh (é ma buka ndolo éé)
E ni tôndô ka gar’a makèpè (é ma buka ndolo éé)
É ni pèyè ka katé (é ma buka ndolo éé)
E ni kata moyo oh (é ma buka ndolo éé)

A oh ya nôngô mba
Ihh ya bambè mba
Chouchou ya nôngô mba
Iihh ya léyè mba ndolo éé

Iyo iyo iyo ooh (é ma buka ndolo éé)
E ni kata moyo mwa batanga (é ma buka ndolo éé)
É ni pèyè ka katé (é ma buka ndolo éé)
E ni tôndô ka gar’a makèpè (é ma buka ndolo éé)

A oh ya bambè mba
Ihh ya sèbè  mba
Jojo ya nôngô mba
Iihh ya sèbè mba
Youyou ya nôngô mba
Iih ya sèbè mba
Bibi oo na bambè mba
Ohoh ya léyè mba ndolo éé

Youyou ya sèbè mba
Iihh ya nôngô mba
Ohh ya bambè mba
Bibi oo ya nôngô
Youyou ya nôngô mba
Iih ya sèbè mba
Lol o ya nôngô mba
Urclaire a nông’ épolo éé
A bambè mba

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl