PABLO EKAMBI - Longue Lam Lyrics | Kamerlyrics
PABLO EKAMBI

Longue Lam

PABLO EKAMBI

Les Paroles de "Longue Lam" par PABLO EKAMBI

ECOUTER LA CHANSON

Télèyè tè mba longè lam iehh
Humm a  tétè nya môny
Na mba mènè na biyé eeh
O diyèlè mbamènè  

Télèyè tè mba longè lam iehh
Humm a  tétè nya môny
Na mba mènè na biyé eeh
O diyèlè mbamènè  

Sumwa muléma mwa wadiwadi eeh
Na sombwa njé nèi bèni nô ôh
Na bolanè nde lambo tè la longè eeh
Bupisanè nginya mi nya ngudi eeh

Sumwa muléma mwa wadiwadi eeh
Na sombwa njé nèi bèni nô ôh
Na bolanè nde lambo tè la longè  eeh
Bupisanè nginya mi nya ngudi eeh
(kasa nde a tétè loba ooh ka nèni né nô ôh)
(Eméya nde mba a tétè ooh ka nèni né nô ôh)

Na dédi mapôkô pati yèsè o wasé wan aah
Lambo tô duwô ooh disi nyèngènè ka ewol’angô ooh
Na nyôdi bélam pati yèsè o wasé wan aah
Nde tô bô ôh bési nyèngènè ka maya môngô ôh
(kasa nde a tétè loba ooh ka nèni né nô ôh)
(Eméya nde mba a tétè ooh ka nèni né nô ôh)

Na dédi mapôkô pati yèsè o wasé wan aah
Lambo tô duwô ooh disi nyèngènè ka ewol’angô ooh
Na nyôdi bélam pati yèsè o wasé wan aah
Nde tô bô ôh bési nyèngènè ka maya môngô ôh
(kasa nde a tétè loba ooh ka nèni né nô ôh)
(Eméya nde mba a tétè ooh ka nèni né nô ôh)
(kasa nde a tétè loba ooh ka nèni né nô ôh)
(Eméya nde mba a tétè ooh ka nèni né nô ôh)
(kasa nde a tétè loba ooh ka nèni né nô ôh)
(Eméya nde mba a tétè ooh ka nèni né nô ôh)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl