EKAMBI BRILLANT - Minya Ma Bobé Lyrics | Kamerlyrics
EKAMBI BRILLANT

Minya Ma Bobé

EKAMBI BRILLANT

Les Paroles de "Minya Ma Bobé" par EKAMBI BRILLANT

ECOUTER LA CHANSON

Oa mô o beni tè ndol’a gô
Kéka na o lèlè mo eh
O bènè nyôngô ndolo
Kéka na o kombè bunya tè

Oa mô o beni tè ndol’a gô
Kéka na o lèlè mo eh
O bènè nyôngô ndolo
Kéka na o kombè mô bunya tè

 Nyol’a na minya ma wèngè
Mi tombi bobé
Wésèlè tè idiba kanè nde loba lôngô

Tô nin ponda wèngè e tombi mikékisan
Lambo lôngô mô nde lâ bwésè ao eeh
Oa mô o beni tè ndol’a gô
Kéka na o lèlè mo eh
O bènè nyôngô ndolo
Kéka na o kombè mô bunya tè

Wé wé eeh ndolo eeh
Minya mi tombi bobé ndolo eeh
Ooh ndol’am ieeh
Ponda nyé nde moni ndolo eeh

Wé wé eeh ndolo eeh
Minya mi tombi bobé ndolo eeh
Ooh ndol’ami eeh
Ponda nyé nde moni ndolo eeh
 
Wé wé eeh ndolo eeh
Minya mi tombi bobé ndolo eeh
Ooh ndol’ami eeh
Ponda nyé nde moni ndolo eeh

Wé wé eeh ndolo eeh
Minya mi tombi bobé ndolo eeh
Ooh ndol’am ieeh
Ponda nyé nde moni ndolo eeh

Wé wé eeh ndolo eeh
Minya mi tombi bobé ndolo eeh
Ooh ndol’am ieeh
Ponda nyé nde moni ndolo eeh

Wé wé eeh ndolo eeh
Minya mi tombi bobé ndolo eeh
Ooh ndol’am ieeh
Ponda nyé nde moni ndolo eeh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl