PENDA DALLE - Sona Ndolo Lyrics | Kamerlyrics
PENDA DALLE

Sona Ndolo

PENDA DALLE

Les Paroles de "Sona Ndolo" par PENDA DALLE

Album: Sona Ndolo

Année: 2012

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

To njé mba né nô o kusa wèngè
kè mbamènè nde na pudi
To njé mba  né nô o kusa wèngè
kè mbamènè nde na pudi
Nâlo saka ndolo  ngodi
E timbi puka mba o wèlè
Nâlo saka ndolo  ngodi
E timbi puka mba o wèlè  eeh
Wé eh oh oh

na mènè mèsè longè
na mènè mèsè longuè
 tchokô …Tchokô sô
tchokô …Tchokô sô
tchokô …Tchokô sô mo

Nyango mw’a pangi mba mboa bu
Muna ndôki nôki nai sengi
Nyango mw’a pangi mba mboa bu
Muna ndôki nôki nai sengi
Bulu na mwésé ngodi eeh
E bè nde biya na lambo ehh
Bulu na mwésé ngodi eeh
e bè nde biya na lambo ehh
Wé eh oh oh
Tchokô …Tchokô sô

Nyango mw’a pangi mba mboa bu
Muna ndôki nôki nai sengi
Nyango mw’a pangi mba mboa bu
Muna ndôki nôki nai sengi
Bulu na mwésé ngodi eeh
E bè nde biya na lambo ehh
Bulu na mwésé ngodi eeh
E bè nde biya na lambo ehh wé eh oh oh

Ponda na nyamisè nô eeh
Jéngèlè mo kôna ngéa eeh
Esôni nôki nô eeh
Nde bâ ba panga mba o mboa bu
Ponda na nyamisè nô eeh
Jéngèlè mo kôna ngéa eeh ayo ooh
Esôni nôki nô eeh
O nyola i son’a ndolo

I sona (I sona ndolo na tondi nô)
Nâ tondô nde mô
(I sona ndolo na kiyè  nô)
Nâ kiyè nde eeh
(I sona ndolo na tondi nô)
Na ma wèlè muléma mwami ka dallé o nyola ni ndolo ooh

(I sona ndolo na tondi nô)
Nâ tondô nde mô
(I sona ndolo na kiyè  nô)
nâ kiyè nde eeh
(I sona ndolo na tondi nô)
Na ma wèlè muléma mwami ka dallé o nyola ni ndolo ooh

I sona na ndolo ooh
(i sona ndolo na tondi nô)
(I sona ndolo na kiyè  nô)
Nâ kiyè nde eeh
(I sona ndolo na tondi nô)
na ma wèlè muléma mwami ka dallé o nyola ni ndolo ooh

(I sona ndolo na tondi nô)
Nâ tondô nde mô
(I sona ndolo na kiyè  nô)
Nâ kiyè nde eeh
(I sona ndolo na tondi nô)
Na ma wèlè muléma mwami ka dallé o nyola ni ndolo ooh
« makosa ma aah »

O mala  tè tondô muna muto eehh
Sèlè dutéa eeh, Sèlè dutéa eeh
Nde dutéa di ma bwa, a muna nyangwam
O ma sukanè nde na mbémbé eeh, O ma sukanè nde na mbémbé
Ombwa tè njé mba  na kusi nô ooh, o nyola…

(I sona ndolo na tondi nô)
Nâ tondô nde mô
(I sona ndolo na kiyè  nô)
Nâ kiyè nde eeh
(I sona ndolo na tondi nô) na ma wèlè muléma mwami ka dallé o nyola ni ndolo ooh

(I sona ndolo na tondi nô)
Nâ tondô nde mô
(I sona ndolo na kiyè  nô)
Nâ kiyè nde eeh
(I sona ndolo na tondi nô)
Na ma wèlè muléma mwami ka dallé o nyola ni ndolo ooh

(I sona ndolo na tondi nô)
Nâ tondô nde mô
(I sona ndolo na kiyè  nô)
Nâ kiyè nde eeh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl