BEN DECCA - Tatanu Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Tatanu

BEN DECCA

Les Paroles de "Tatanu" par BEN DECCA

Album: Electron Libre

Année: 2017

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Wè a wôsi, langwéa basil nkônjôk na binyô lâlé jènè jakas, na mènè mô
Yoyo ooh , Yoyo ooh, Yoyo ooh timba eeh

Wè binyô ongwanè tô mba son na’a
Yoyo ooh , Yoyo ooh, Yoyo ooh timba eeh

Na sengi bekwadi béna bé nô tôpô o nyol’asu a muto ooh
Banginya ba nyawo mba dina mundi mbana a muto nyol’asu oi senga  pon
Muléma mu ni tuméya nde mba o nyo’angô a muto ooh ayé mba aah
Son son eehh ii ooh timba eeh
Yoyo ooh , Yoyo ooh, Yoyo ooh timba eeh

(Wè binyô ongwanè tô mba son na)
Mbana mulôlôkô wuma yèsè kè oa mo o titi a muto oo eeh
mulôlôkô wuma yèsè mbana  kè oa mo titi eeh oi dimbéya
(besoka biso ba ba’a eeh , mbana ndutu bisô ba ba’a eeh)
(besoka biso ba ba’a eeh iiooh, na kô ooh)
Yoyo ooh , Yoyo ooh, Yoyo ooh timba eeh

(Binyô suwèlè tô mba na)
Yoyo ooh , Yoyo ooh, Yoyo ooh timba eeh

Tatabu o titi nô pè na mba eeh
Na ni niyamè nde idiba tè ka kômbôlô
Na papa ndabo
Nowa mionjô
Na towa madiba aah
Ka ngon né nô  jokwa tatanu pon
Jomba lasu di boi eehh
Jombwè di timbi pon
Di niyè na mba makata muto
Na ni wa wonè , na timba wonè
Biya na mabè ma munyangadi mwa mbô eeh

O ta o tondô mba
Nde nôngèlè na o lém nde
Nyâma ngo ya mabumba
Na ndokw’a jansan na mongèlè mô lè mo ee
Mitowa   nde mé o silanè  oa, mundi mwèsè eeh na sombo
Nde oa na jo nya dipama
Nyol’a na nen muto nu pèpè o bon’ebela
Nde sèna e nde ébongo eeh
A sibi di   lambo
Di bélabè na ndolo tatanu pon
Jomba lasu diboi eeh
Jombwè di timbi  pon
Di niyè na mba makata  muto
Na ni wa wonè , na timba wonè
Biya na mabè ma munyangadi mwa mbô eeh

(lingala)

O ta o tondô mba
Nde nôngèlè na o lém nde
Nyâma ngo ya mabumba
Na ndokw’a jansan na mongèlè mô  ee
Nu pèpè  nde e silanè oa ee mundi mwèsè eeh na sombo
Nde oa na jo na dipama
Nyol’a na nen labo dipèpè o bon’ebela
Nde sèna e nde ébongo eeh
A sibi di   lambo
Di bélabè na ndolo tatanu pon
Jomba lasu diboi eeh
Jombwè di timbi pon
Di niyè na mba makata
Na ni wa wonè , na timba wonè
Biya na mabè ma munyangadi mwa mbô eeh
Na ni wa wonè , na timba wo eeh
Biya na mabè ma munyangadi mwa mbô eeh
Na ni wa wonè , na timba wonè
Biya na mabè ma munyangadi mwa mbô eeh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl