NGUEA LAROUTE - Paix à Son Ame Lyrics | Kamerlyrics
NGUEA LAROUTE

Paix à Son Ame

NGUEA LAROUTE

Les Paroles de "Paix à Son Ame" par NGUEA LAROUTE

ECOUTER LA CHANSON

O nini wasé ee, Moto tè é nde na mômènè eeh
O dini longè eeh Moto  tè é  nde na mômèmè eeh
O nini wasé ee, Moto tè é nde na mômènè eeh
O dini longè eeh, osi bèni tè môni ao wô ooh

O nini wasé ee, Moto tè é nde na mômènè eeh
O dini longè eeh Moto  tè é  nde na mômèmè eeh
O nini wasé ee, Moto tè é nde na mômènè eeh
O dini longè eeh, osi bèni tè môni ao wô ooh

Yoma diboa la ngô na wôlô
Yoma diboa la ngô na wôlô
Mô nde lalédi ndol’ami eeh
Di ni lungisè  mô mukoti mô na mô eeh
Nde di bolè mô eeh ayé eeh

Yoma diboa la ngô na wôlô
Yoma diboa la ngô na wôlô
Mô nde lalédi ndol’ami eeh
Di ni lungisè  mô mukoti mô na mô eeh
Nde di bolè mô eeh ayé eeh


Mba mô  na poi nô mundi mu yai mba
Mba mô  na poi nô mundi mu yai mba
Ba jésè nde mba o diyô la wéya
Ba poma na mba katé o nyolo eeh
Ngud’e mi bôlè mba eehh ayé eeh

Mba mô  na poi nô mundi mu yai mba
Mba mô  na poi nô mundi mu yai mba
Ba jésè nde mba o diyô la wéya
Ba poma na mba katé o nyolo eeh
Ngud’e mi bôlè mba eehh ayé eeh


Tumba la bobé sè kwedi eeh
Tumba la bobé sè kwedi eeh
Na ma nanga o nôngô la diboa eeh
To moto asi bè mba diya eeh ayé eeh

Tumba la bobé sè kwedi eeh
Tumba la bobé sè kwedi eeh
Na ma nanga o nôngô la diboa eeh
To moto asi bè mba diya eeh ayé eeh


O ponda môni, na biyanè eeh
O ponda môni, na biyanè eeh
Na ma nanga o nôngô la diboa eeh
To moto asi bè mba diya eeh ayé eeh

O ponda môni, na biyanè eeh
O ponda môni, na biyanè eeh
Na ma nanga o nôngô la diboa eeh
To moto asi bè mba diya eeh ayé eeh

Tumba la bobé sè kwedi eeh
Tumba la bobé sè kwedi eeh
Na ma nanga o nôngô la diboa eeh
To moto asi bè mba diya eeh ayé eeh

Mba na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh

« ayo ooh du oa bwa mba, oa bwa mba eeh »

Mba na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh

Moto  na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh

« ayo ooh tandè lobè o bo mba, a bwa mba eeh, a bo mba eeh na ma pula nde musango  »


Mba na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh


Mba na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh
Na ma bwéya oa ndedi eeh ayé eeh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl