BEN DECCA - A tétè Nyasu Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

A tétè Nyasu

BEN DECCA

Les Paroles de "A tétè Nyasu" par BEN DECCA

ECOUTER LA CHANSON

A tétè nya su nyé o moñ 
dina longo di dubabè 
Njéméa longo di bolanè o waséwan 
kana lé no pè o moñ
Bola biso da wenguè até
kana minya mèsè 
Lakisè pè mawusè masu até 
kana dima lakisè no ma ba eehh
Ba ma wusanè biso até
Kasa so dongo lami din eehh
Mba nè no o bola oa até 
Kasa so dongo lami din eehh
    
Na bè na ma nanga tè bulu ,
Na senga jombè di mumba iihh 
Nga sango nde a ma bélè mba eehh ayo oohh
Na na yé télè mo jombè eehh

Na bè na ma nanga tè bulu ,
Na senga jombè di mumba iihh 
Nga sango nde a ma bélè mba eehh ayo oohh
Na na yé télè mo jombè eehh
 
Tèmè , télè , ésèlè mo inguéyé iihh
Mbana y étèna a minguéya ayo
a ma wana mwayé mwa moñ 
Tèmè , télè , ésèlè mo inguéyé iihh
Mbana y étèna a minguéya ayo 
a ma wana mwayé mwa moñ 

A tétè nya su nyé o moñ 
dina longo di dubabè 
Njéméa longo di bolanè o waséwan 
 kana lé no pè o moñ
Bola biso da wenguè até
kana minya mèsè 
Lakisè pè mawusè masu até 
kana dima lakisè no ma ba eehh
Ba ma wusanè biso até
Kasa so dongo lami din eehh
Mba nè no o bola oa até 
Kasa so dongo lami din eehh
    
Na bè na ma nanga tè bulu ,
Na senga jombè di mumba iihh 
Nga sango nde a ma bélè mba eehh ayo oohh
Na na yé télè mo jombè eehh

Na bè na ma nanga tè bulu ,
Na senga jombè di mumba iihh 
Nga sango nde a ma bélè mba eehh ayo oohh
Na na yé télè mo jombè eehh
 
Tèmè , télè ,ésèlè mo inguéyé iihh
Mbana y étèna a minguéya ayo 
 a ma wana mwayé mwa moñ 
Tèmè , télè ,ésèlè mo inguéyé iihh
Mbana y étèna a minguéya ayo
 a ma wana mwayé mwa moñ

Mwayé mo na mo ayé oohh, a ma wana mwayé mwa moñ 
Mwayé mo na mo ayé oohh, a ma wana mwayé mwa moñ 
Mwayé mo na mo ayé oohh, a ma wana mwayé mwa moñ 
Mwayé mo na mo ayé oohh, a ma wana mwayé mwa moñ 
Mwayé mo na mo ayé oohh, a ma wana mwayé mwa moñ
Mwayé mo na mo ayé oohh, a ma wana mwayé mwa moñ 
 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl