CHARLOTTE DIPANDA - Amore Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA
Les Paroles de "Amore" par CHARLOTTE DIPANDA

Album: Massa

Année: 2015

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mumam aaahh….
Mumaaam….. mumaaaam  ….

Na mèndè bola oa nguinya  
Na timsèlè oa masoma 
Na mèndè bola oa mèsè
o bi na ngéa nyé bwaba
Wé nd’ ébongwam ya londo balè èèhh
Nde na bi pè na osi mendè diya mba 
Lambo lé na di bèni no di ma lèlè mo h

[REFRAIN] :
Amore …. Amore de mon cœur
Amore …. Amore de mon cœur
Amore …. Amore de mon cœur

Mumam aaahh….
Mumaaam, mumaaaam  …

Na mèndè bola oa muna aahh
O jemba  oa miso mango oohh
Na mèndè bola oa mèsè èèhh
O bi na nguéa nyé bwaba 
Wé nd’ ébongwam ya londo mbalè
Nde na bi pè na osi mèndè diya mba 
Lambo lé na di bèni no di ma lèlè mo oohh

REFRAIN
Amore …. Amore de mon cœur
Amore …. Amore de mon cœur
Amore …. Amore de mon cœur
Amore …. Amore de mon cœur

Na timbi biya na di ma bè longuè 
Nya muléma mwa di ma bè mo
O mun mundi to munè di ma bè longuè
Junguèlè minya aahh

Na timbi biya na di ma bè longuè 
Nya muléma mwa di ma bè mo
O mun mundi to munè di ma bè longuè eehh
Jonguèlè minya  minya  aahh

REFRAIN
Amore …. (amore mio oohh) Amore de mon cœur
Amore …. Amore de mon cœur (mumaamm)
Amore …. Amore de mon cœur  (mumami nya ndolo)
Amore …. Amore de mon cœur(amore eehh)

 (amore eehh) 
(Amore de mon cœur) 
(amore eehh) mumaaam 
(Amore de mon cœur) 
(amore eehh) mumami nya ndolo
(Amore de mon cœur) 
(amore eehh)  
(Amore de mon cœur)

Patédimé eehh (Amore de mon cœur)
Patédimé eehh (Amore de mon cœur) 
Mumami nya ndolo (Amore de mon cœur)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl