DINA BELL - Elissa Lyrics | Kamerlyrics
DINA BELL

Elissa

DINA BELL

Les Paroles de "Elissa" par DINA BELL

Album: Elissa

Année: 1991

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

ELISSA … ELISSA… ELISSA

E ta pè nd’épula sona mbembé
E wu duala na ngus’a betambi
Nde na nde dagwanè sona mboti nyola ngo oohh
Nyé n’osi timbi no pè so o boto eehh

Nde di monguèlè… Di monguèlè wa jita 

Yéééé yééééé…..

Musiya mwa kwédi mu bélè nde wa na pempem
Oi biyé ponda bé no wasa dimbéa wa é
Di kusi pambilan  sèna mingo ma kwédi é
Bétèsédi mo be tésè nde wa na pempem

Musiya mwa kwédi mu bélè nde wa na pemi eehh
To ekwadi é sukanè disi kwadi pè to mo
Di kusi pambilan  sèna mingo ma kwédi eehh
Bétèsédi mo be nongui nde wa na pempem

Wonguèlè dina é, Na nina é, Na sandra é
Wonguèlè na Dina eehh

Wonguèlè Dina é, Na Nina é, Na sandra é
Wonguèlè na nina eehh

E ta pè nd’épula sona mbembé  mènè
E wu duala na ngus’a betambi 
Nde na nde dangwanè sona ngodi nyola ngo é
Nyé n’osi timbi no pè so o boto eehh

To wa so na busi no a bo bongo oohh
Manyaka ma timbi nde o buka mo eehh
N’o bè ndabwa béboa dibumbé  di po eehh
Ésosodi na mbémbé pè bé na mo wa aahh

Wonguèlè Dina é, Na nina é, Na sandra eehh
Wonguèlè dina eehh

Wonguèlè Dina, Na nina é, Na sandra é
 wonguèlè na sandra

Mbana wonguèlè  Dina é, Na Nina é
Na sandra eehh
Wonguèlè dina eehh

Wonguèlè  na dina eehh
Na nina eehh 
Na sandra eehh
Wonguèlè na nina eehh
 
Wonguèlè   dina eehh
Na nina eehh na nina eehh
Wonguèlè na sandra

Wonguèlè   dina eehh
Wonguèlè   dina eehh

Wonguèlè na nina eehh

A muna nyangwam nga o sa to nyongo ngando eehh 
Mo mènè mo nde moto a diyanè no i nyai ponda 

Iihhiihh wonguèlè   dina eehh
Iiihhhii iihhhiihh iihhhii

Iihhii wonguèlè na sandra eehh

A batopédi lo poi tè longuèlè biso eehh
 Wonguèlè   dina eehh

A  mini lo poi tè longuèlè dina eehh
Wonguèlè na nina eehh

 Wonguèlè   dina eehh

Wonguèlè   dina eehh

Na nina eehh 
Na nina eehh
Wonguèlè na sandra eehh
Wonguèlè na sandra eehh

Wonguèlè   dina eehh
Na nina eehh 
Na nina eehh
Wonguèlè na sandra eehh
Wonguèlè dina eehh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl