CHARLES LEMBE - Alea Lyrics | Kamerlyrics
CHARLES LEMBE
Les Paroles de "Alea" par CHARLES LEMBE

Album: Ses plus grands succès (Compilation)

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ba’a na mbongato nd’a bèni njomi eehh
Ba’a na a jamèlè nde sango la ress o  mundi eehh
Ba’a na mbongato nd’a bèni njomi eehh
Mo nde jiba bi londi noohh o mundi eehh
Nde kè mbongato mwa a sibi eehh
Ah nyamisè nde sango lao na momènè
Bwan mwa bila n’ésenguè nde é bèni njomi eehh
Bwan mwa bila n’ésenguè mu mènde nde bwa moto eehh
Miango mi ma langwa nde na eehh
Bila n’ésenguè mwa calé bwan mwa moto eehh
Nde njémbilan é timbi pon so nde bwa  bato eehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo eehh

Ésèlè to ngondo  umbé won ee
É bolé mo  minya mawo ehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo eehh

Ba ni bato bon bwa wenguè eehh
Ba biyé so na eehh
Iyo oohh ba ma ja topo toponè  eehh

Yé pon nde bosambo eehh
Na ma bwa so nèni eehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo eehh

A loba oohh
Ya so eehh
Di  ma sambwa pon eehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo eehh

Mo eehh
É nyakisanè nde moto eehh
Mbwan mwa dina n’ésenguè mo mi mèndè nde bwa moto eehh

Mo eehh
É nyakisanè nde moto eehh
É ma tika ndé timba k’éboma aahh

Bébowa bé ma londa pon eehh
To na nika dibiyè di titi poni eehh

Mo eehh
É nyakisanè nde moto eehh
Mbwan mwa dina n’ésenguè mo mi mèndè nde bwa moto eehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo eehh

Ésèlè to ngondo  umbé won ee
É bolé mo  minya mawo ehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo eehh

Ba ni bato bon bwa wenguè eehh
Ba biyé so na eehh
Iyo oohh bai mèndè pè tombwanè eehh

Wa pon nde bosambo eehh
Mot’a bwa so nèni eehh

A loba oohh
Ya so eehh
Di  ma sambwa pon eehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo eehh

Yé pon nde dibumbé eehh
Na ma bwa so nèni eehh
Iyo oohh mama n’a bwa nyolo pon eehh

Eèhh balè aléa

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl