JEAN CLAUDE MBIMBE - Mulema Lyrics | Kamerlyrics
JEAN CLAUDE MBIMBE
Les Paroles de "Mulema" par JEAN CLAUDE MBIMBE

Album: Mulema

Année: 1987

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

                                                  
To lambo o dini iihh longè èèhh
Di titina di lôkô mba muléma mwam
Bukatè ndolo mba mô na bèn nô o nyol'angô oohh
O biya tè ndutu na bèni nô o longè èèhh
kè mba mô nôngèlè dina lôngô oohh
Na sibi pon nyola njé mba nde na ma longè nini wasé ééhh

Misô môngô na mènè nde mô na mô oohh
Loméa mba mwayé na mwayé
Ndotam ya bulu pè i ma bélè  dina lôngô
Yé tè na aahh o tôndi mba langwéa mba aahh
Na ben nyôngi iihh biya ni mbalè wèngè èèhh
Oa mènè eehh mô nde mba na tâ na mènè longè lam ndolo oohh
Muniya mwam pè mô mu ni longwa pon nde oa na oa aahh
Wôngèlè sô

Wôngèlè mba eehh nè nde lôngè nyol'angô oohhii
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh
Wôngèlè mba eehh nè nde longè nyol'angô oohhii
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh 

Na wôlô wasa mudésè pon longè lam
Mwititi mu londi pôn mba boso
A ba’a mba mô na mala nde wèni nin wasa bobé
Nei bi nga na mèndè pètè tôndô oohh
Ngédi ni pèpè o longè lam
Ndolo o boli no mba o longè e dongamè muléma mwam

Yé tè na o tôndi mba langwéa mba aahh
Na bèn nyôngi iihh biya ni mbalè ni wengè eehh
Oa mènè eehh mo nde mba na ta na bènè longè lam ndolo
Muniya mwam pè mâ mu ni longwa pon nde oa na oa aahh
Wôngèlè sô

Wôngèlè mba eehh nè nde longè nyol'angô oohhii
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh
Wôngèlè mba eehh nè nde longè nyol'angô oohhii
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh

Eña nde mba longè na bolanè  nde nyông'ango bunya tè eehh
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh

Eña muléma mwam longè
Wôngèlè mba eehh nè nde longuè nyol'ango oohhii
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh

Eña nde mba longè na bolanè  nde nyong'ango bunya tè eehh
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh
Wôngèlè mba eehh nè nde longuè nyol'ango oohhii
Wôngèlè mba eehh na pula nde oa aahh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl