EKAMBI BRILLANT - Musoloki Lyrics | Kamerlyrics
EKAMBI BRILLANT

Musoloki

EKAMBI BRILLANT

Les Paroles de "Musoloki" par EKAMBI BRILLANT

ECOUTER LA CHANSON

Ne ndi winda nya bolongui
O muléma mongo oohh
Nasi ma senga bwabo bwao oohh
Lo ma kwala nde njé eehh
Yéyé yéyé
Lo ma longo nde njé

Lo ma bélè nde missima
Lo panga midi ma bobé é
Lo ma léyè
Ndé mundi na ahh
Bolongui tè bo nyimèlè é
Yéyé yéyé
Bosi ma timba bè mbusa

Na dubè na
Yén elongui
E ma bélè nde musango oh
Ndolo e ma cudumanè
Miléma ma bato bè sè eehh….

REFRAIN
Musoloki yéyé yéyé
Musoloki yéyé yéyé
Musoloki yéyé yéyé

O titi na , O kwè longuè
Lé nde ka ngo ni ma tombè eehh
Né ti longo
O nin wènguè
Kiyèlè nyé nde lambo nè
Yéyé yéyé
Di ma dagwa buka mupaañ

Bènè bema
Bènè to njé
Jedu, kenge, pongo, mikondo
Osi dimbea na bunya bo
Mèsé e titi to lambo oohh
Yéyé yéyé
Mudi mwé nde wa ka sango

Na dubè na aahh
Yén elongui iihh
E ma bélè nde musango ooh

Ndolo e ma cudumanè eehh
Miléma ma bato bè sè eehh….

Osi dima, Osi dumba aahh
Osi kanganè nin wasé

E titi pon
Nya moto mo
O ma diya mèsè o wa ahhn

Yéyé yéyé
O mala nde musoloki
O ma diya mèsè o wa ahhn
Yéyé yéyé
O mala nde musoloki

Musoloki yéyé yéyé
Musoloki yéyé yéyé
O mala nde eehh
Musoloki yéyé yéyé
Ayo mba eehh
Musoloki yéyé yéyé
O mala nde eehh
Musoloki yéyé yéyé
Ayo mba eehh
Musoloki yéyé yéyé
O mala nde eehh
Musoloki yéyé yéyé
Musoloki yéyé yéyé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl